top of page
expert-comptable maroc - déclaration tva maroc
הוראה כללית על פעולות מטבע חוץ מס' 10: הכנסה מעבודה 

מקור: Office des Changes במרוקו

 

הכנסה מעבודה פירושה, כמשמעותה של הוראה זו:

 

 • הכנסה משכרשעשויים לכלול משכורות, שכר עבודה, לרבות בונוסים ומענקים שהתקבלו במרוקו, למעט כל קצבאות המייצגות עלויות, על ידי אנשים טבעיים בעלי אזרחות זרה ומרוקאים המתגוררים בחו"ל, שגויסו ישירות על ידי ישות תושבת או על ידי ישות תושבת חוץ ומושלחים למרוקו עבור פעילותם במרוקו;

 • קצבאות פרישהנגבים במרוקו על ידי אנשים טבעיים בעלי אזרחות זרה ומרוקאים המתגוררים בחוץ לארץ;

 • הכנסה המתקבלת במרוקו מפעילויות המתבצעות על בסיס אישי או ממקצועות חופשיים, על ידי אנשים טבעיים בעלי אזרחות זרה;

 • כל יתרות החשבוןמשולם על ידי מעסיקים מרוקאים לאנשים טבעיים בעלי אזרחות זרה ולמרוקאים המתגוררים בחו"ל שגויסו ישירות על ידי גורם תושב או על ידי גורם תושב חוץ ומושלחים למרוקו;

 • פיצוייםמשולם על ידי מעסיקים מרוקאים לאנשים טבעיים בעלי אזרחות זרה ולמרוקאים המתגוררים בחו"ל בעקבות החלטה שיפוטית סופית או הסדר ידידותי אשר אושר על ידי נציג משרד הממונה על התעסוקה.

NOS SERVICES
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
LEC.ma חושפת את הסכומים שיש לנכות עבור הכנסה מעבודה

הסכומים המתייחסים להסדרים בגין הכנסה משכר הם כדלקמן:

 

 • להכנסה משכר:הסכום שיישלל חייב להיות בניכוי ניכויי מס, דמי פנסיה וביטוח לאומי וכן כל ניכוי אחר שישולם על ידי העובד;

 • לקצבאות פרישה:הסכום לניצול מורכב מקצבאות בניכוי מס שהתקבלו במרוקו;

 • להכנסה המתקבלת מפעילויות המבוצעות על בסיס אישי או ממקצועות חופשיים:בסיס החישוב מורכב מההכנסה החייבת שנשארה בידי רשויות המס לשנת הכספים שקדמה לשנת ההעברה בניכוי המסים והמכסים המקבילים;

 • עבור יתרת כל חשבון ופיצויי פיטורים:הסכום שיישמר הוא זה המופיע במסמכים הנזכרים בסעיף 148 להוראה זו.

 

סכומים אלה חייבים להיות בניכוי מס וכל ההוצאות שנגרמו על ידי האנשים המפורטים בסעיף 145 של הוראה זו עבור שהותם במרוקו.

 

LEC.ma משתפת אתכם בתנאי התשלום עבור הכנסה מעבודה?

 

תשלומים בגין הכנסה מעבודה כהגדרתה בסעיף 145 להוראה זו, יכולים להתבצע על ידי הבנק אצלו יושבת ההכנסה האמורה בהתאם להוראות סעיף 7 להוראה זו.

 

חשבונות זמניים ב-dirhams 

 

בנקים מורשים לפתוח בספריהם, באופן זמני, חשבונות בדירהם, בשםעובדים זרים שגויסו לאחרונהעל ידי מעסיקים מרוקאים ושעדיין אין להם כרטיסי רישום.

צריך כרטיס רישום? צור קשר

אם אתה אזרח זר במרוקו ואתה זקוק לסיוע, אל תהסס לפנות אלינו.

ניתן לזכות חשבונות אלו במשכורות הנזכרות לעיל ולחייב, לבקשת המתעניינים, העברות בגין חסכונותיהם על הכנסות וכל ההוצאות במרוקו וזאת, לתקופת מעבר של 6 חודשים.

 

בתום תקופה זו, על העובדים הזרים הנוגעים בדבר להמציא לבנק העתק מתעודת הרישום שנקבעה כדין על ידי השירותים המוסמכים ולהיות בעלי חשבונות רגילים בדירהם בהתאם למעמד התושב שלהם, אשר יזוכה ביתרת חשבונות זמני לסגירה.

 

תדירות התשלומים 

 

תשלומים בגין הכנסה מעבודה כהגדרתה בסעיף 145 להוראה זו חייבים להתבצע לפי המחזוריות הבאה:

 

 • להכנסה משכר וקצבאות פרישה: ניתן לבצע תשלומים חודשיים ובפיגור. כאשר תשלומים אלו אינם מבוצעים על פי התקופות האמורות לעיל, יכולים בעלי העניין לגשת לתשלום הפיגורים בזכויותיהם בגין הכנסתם הנוגעים ל-12 התשלומים החודשיים האחרונים שכבר הגיעו לידי;

 • להכנסה המתקבלת מפעילות המתבצעת על בסיס מקצועי או ממקצועות חופשיים כפי שנשמרת על ידי רשויות המס:התשלום יכול להתבצע בסוף כל שנה שחלפה, באופן גלובלי או בתשלומים.

Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc

בין אם אתה מנהל עסקים, איש מקצוע ליברלי או עובד זר, לבד או בראש צוות, לא משנה מה תחום הפעילות שלך,LEC.maעומד לרשותכם לזהות את הצרכים שלכם ולהיענות להם.

LEC.ma מלווה אותך לקבלת הקבלה על הגשת הבקשה להנפקה או חידוש כרטיס הרישום, שהונפקה על ידי הרשויות המוסמכות.פתיחת החשבון הזמני בדירהם.

LEC.ma עוזר לך עבור הצהרת הכנסה שהתקבלה מפעילות המבוצעת על בסיס אישי או ממקצועות חופשיים המציגה את סכום ההכנסה המקצועית החייבת במס הכנסה לשנת הכספים שקדמה לשנת ביצוע התקנות.

LEC.maמסייע לך בעריכת האישור המציג את סכום המס נטו עבור יתרת כל חשבון ופיצויי הפיטורים.

LEC.maמלווה אותך בכל הפורמליות עם המשרד חליפין.

Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
מי אנחנו?
LEC.maחברה של רואי חשבון ורואי חשבון הרשומים ברשימת מסדר רואי החשבון במרוקו.
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
Ancre 1
השירותים שלנו
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

חברתי

מומחה מלווה אותך בניהול השכר וההצהרות הסוציאליות שלך ומייעץ לך בהליכי ניהול כוח האדם שלך.

מידע נוסף >

מס

מנהל תיקים מכין את   את החזרי המס שלך ומספק לך עצות שימושיות 

ראיית חשבון

למשרדנו יש את הניסיון להפוך את הנהלת החשבונות שלך לשימושית ויעילה יותר

משפטי

התפקיד שלנו הוא להסביר לך את זכויותיך וחובותיך, ולייעץ לך בהחלטות ובפעולות שלך.

מידע נוסף >
צריך מידע נוסף? צור קשר

אם אתה צריך עזרה, אל תהסס לפנות אלינו.

bottom of page