top of page

הודעה משפטית

חותם. התרשמות נדרשת על פי חוק באזורים מסוימים. תבנית זו מכילה רק מידע כללי וניסוחים לדוגמה, ואינה מוכנה לפרסום. המידע הכלול בהתרשמות משתנה בהתאם לחברה שלך או לסוג האתר שלך. אנו ממליצים לך לפנות לייעוץ משפטי שיעזור לך להבין וליצור את הרושם שלך.

[שם החברה]
 

 • שם חברה או שם חברה.

 • כתובת המשרד הרשום של החברה.

 • שמות של נושאי משרה בחברה.

 • מספר טלפון של החברה, מספר פקס וכתובת מייל.

 • מספר רישום במרשם המסחר והחברות   או רשות אחרת החלה על הפעילות. 

 • מספר זיהוי מס. 

 • צורה משפטית של החברה.

 • סכום הון מניות.

 • במידה והאתר שלכם מציע שירותים במסגרת פעילות המחייבת אישור רשות ציבורית, יש למסור את פרטי ההתקשרות של רשות הפיקוח. ​​_d04a07d8-9cd1-3239-201b

 • שם, ערך או שם חברה וכתובת ומספר טלפון של מארח האתר שלה.

 • הודעות הנוגעות לשימוש בנתונים אישיים.

 • הודעות הנוגעות לשימוש בעוגיות.

הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה מקוונת ליישוב סכסוכים (OS). פלטפורמה זו זמינה בhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. כלקוח, תמיד יש לך אפשרות לפנות לוועדת הבוררות של הנציבות האירופית. איננו מוכנים או מחויבים להשתתף בהליכי יישוב סכסוכים בפני ועדת בוררות צרכנית.

אימייל :
כגון :

פקס:

כתובת :

bottom of page