top of page
créer succursale casablanca - maroc
חוזה עבודה זר במרוקו: מסגרת חוקית ורגולטורית חדשה 

 

 • חוק מס' 65-99 הנוגע לחוק העבודה (סעיפים 516 עד 520).

 • חוק מס' 19-12 הקובע את תנאי העבודה וההעסקה של עובדי בית (סעיף 3).

 • צו שר העבודה והשילוב המקצועי מס' 1356-19 מיום 19.4.2019 על קביעת דגם חוזה העבודה השמור לזרים.

 • החלטת שר העבודה והשילוב המקצועי מס' 1/תחיר/20 19 מיום 1.7.2019 על קביעת רשימת המסמכים והמסמכים שיש לצרף לחוזה העבודה השמור לזרים לצורך קבלת היתר העבודה.

 • אמנות והסכמים דו-צדדיים שנכרתו עם מדינות או מוסדות מסוימים בתחום זה. 

כיצד יכול מעסיק לקבל אישור לגיוס עובד זר?

בהתאם להוראות סעיף 516 לחוק מס' 65.99 הנוגע לחוק העבודה, כל מעסיק המעוניין לגייס עובד זר חייב לקבל אישור מהרשות הממשלתית האחראית על העבודה. הרשאה זו ניתנת בצורה של אשרה המוצמדת לחוזה העבודה.

מתן אשרה לחוזה עבודה זר עונה על מטרה כפולה, מצד אחד, להגן על כוח העבודה הלאומי מפני כל תחרות שכוח העבודה הזר יוכל להתנגד לה, עם כישורים מקצועיים שוים, ומצד שני, לעמוד בה. צרכי המדינה לכישורי חוץ הנחוצים לפיתוח כלכלתה ולקידום פרויקטי השקעה.

טוב לדעת :  על מנת להקל על ההליכים ועל מנת להיות מסוגלים לעמוד בחקיקה הקיימת, יש חשיבות לשימוש ברואה חשבון מוסמך. רואה חשבון הוא איש מקצוע ליברלי שפעילותו מנוהלת על ידי la חוק (15-89). כדי לממש את פעילותו, רואה חשבון מוסמך חייב להיותרשום בדירקטוריון מסדר רואי החשבון

מקרה של זרים פטורים מהאישור 

​ משרד העבודה והשילוב המקצועי רשאי, בכפוף להצגת מסמכים תומכים, לפטור עובדים זרים מסוימים מהתעודה שהונפקה על ידי ANAPEC, בפרט מהקטגוריות הבאות:

 • זרים שנולדו במרוקו ומתגוררים בה באופן קבוע;

 • בני זוג של נתינים;

 • בני זוג של אזרחים זרים המתגוררים במרוקו באופן קבוע (איחוד משפחות);

 • תושבים במרוקו כשכירים באופן רציף לתקופה של יותר מעשר (10) שנים

 • בא כוח ומנהלי החברה או העמותות או דומים;

 • השותפים ובעלי המניות של החברה;

 • משולב, לתקופה מוגבלת, לתפקידים ספציפיים בחברות זרות   קבלני רכש ציבורי או עם חברות בנות של חברות אם שבסיסן בחו"ל;

 • נציגים במסגרת שיתוף פעולה או שליחות של משך זמן שלא יעלה על שישה (6) חודשים שאינם ניתנים לחידוש;

 • מאמנים וספורטאים;

 • אמנים זרים;

 • עובדים העובדים בחברות עם סטטוס קזבלנקה Finance City (CFC); 

 • עובדים המהווים חלק מצוות ההנהלה(*) של חברות המבצעות פעילות אוף-שורינג;

 • פליטים וחסרי אזרחות;

 • עובדים המבצעים פעילויות ומקצועות שאינם ניתנים לעיסוק אזרחים;

 • אזרחים של מדינות עמן מרוקו סיכמה הסכמי הקמה   (אלג'יריה, תוניסיה וסנגל) או הסכמים דו-צדדיים על עבודה ומגורים, לרבות הוראות אי-התנגדות בשוק העבודה הלאומי;

 • אנשי מקצוע צרפתים צעירים המגיעים לעבוד במרוקו במסגרת ההסכם הצרפתי-מרוקני מ-24 במאי 2001 המתייחס לחילופי אנשי מקצוע צעירים;

 • עובדים זרים שנהנו מפעולות הסדרה חריגות.

נוהל מתן תעודת פעילות לטובת עובדים זרים במרוקו 

המטרה היא לספק הוכחה לכך שלמועמד הזר לתעסוקה יש כישורים ספציפיים או נדירים במרוקו, ושאין פרופיל לאומי שווה ערך בשוק העבודה.

הליך הטיפול בבקשה לאישור פעילות נעשה בשלושה (03) שלבים כדלקמן:

NOS SERVICES
Contrôle fiscal au Maroc
Contrôle fiscal au Maroc

Qu'est ce qu'un contrôle fiscal ? 

Chaque année, les contribuables au Maroc, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels, sont tenus de réaliser des déclarations auprès de l’administration fiscale. Si le fisc pense qu’il est nécessaire de vérifier la véracité de certaines informations transmises par les contribuables, alors il est en mesure de procéder à un contrôle fiscal.

Si on associe le plus souvent le contrôle fiscal à la déclaration de revenus, il est bon de savoir qu’il peut être mis en place pour tout type d’impôt (revenus, sociétés, TVA, succession, …).

Conservation des documents comptables

Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

 

En cas de perte des documents comptables pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de leur résidence habituelle du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte.

Vérification de comptabilité : comment ça se passe ?

En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.

 

Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas de la résidence habituelle, du siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration fiscale qui vérifient, la sincérité des écritures comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.

 

Si la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous forme de microfiches, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.

 

En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

 • plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;

 • plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de la procédure prévue à l’article 20 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents comptables.

L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessous de la date de clôture de la vérification.

 

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix.

A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :

 

 • en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux articles 11 ou 12 ci-dessous ;

 • dans le cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessous.

Elle peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.

Contrôle fiscal au Maroc
מי אנחנו?
LEC.maחברה של רואי חשבון ורואי חשבון הרשומים ברשימת מסדר רואי החשבון במרוקו.

בין אם אתה מנהל עסקים, איש מקצוע ליברלי או מנהל עמותה, לבד או בראש צוות, לא משנה מה תחום הפעילות שלך,LEC.maעומד לרשותכם לזהות את הצרכים שלכם ולהיענות להם.

מהיצירה ועד להעברת העסק שלך, אנחנו השותפים שלך בכל המצבים, בין אם מדובר בניהול יומיומי, ברגעי קושי או בפרויקטים השאפתניים ביותר.

Contrôle fiscal au Maroc
NOTRE ÉQUIPE
השירותים שלנו
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

חברתי

מומחה מלווה אותך בניהול השכר וההצהרות הסוציאליות שלך ומייעץ לך בהליכי ניהול כוח האדם שלך.

מידע נוסף >

מס

מנהל תיקים מכין את   את החזרי המס שלך ומספק לך עצות שימושיות.

ראיית חשבון

למשרדנו יש ניסיון בהפיכת הנהלת החשבונות שלך לשימושית ויעילה יותר.

משפטי

התפקיד שלנו הוא להסביר לך את זכויותיך וחובותיך, ולייעץ לך בהחלטות ובפעולות שלך.

מידע נוסף >
Contrôle fiscal au Maroc
Contrôle fiscal au Maroc
צריך מידע נוסף? צור קשר

אם אתה צריך עזרה, אל תהסס לפנות אלינו.

Contrat de travail étranger au Maroc
Contrôle fiscal au Maroc
bottom of page