top of page

סגירת עסקים

01/

פירוק - פירוק

מסיבות אישיות או מקצועיות ייתכן שתיאלץ לסגור את החברה שלך, אנחנו מדברים על de cessation d'activité. מדובר בהליך שיש לבצע בשני שלבים: פירוק ולאחר מכן פירוק.

03/

הפסקת תשלום

לכל חברה שנקלעת למצב של השעיית תשלומים יש תקופה של 45 ימים to make_cc1558d_suspending of its-05-781905 הצהרה זו מאפשרת להצהיר על מצבה הפיננסי של החברה ולהתקדם ל- its redressement 19 sa_51758-li_cf58cf58cf5cf58d_d_redressement 19 sa_5175cb-d53175cf-d33175cb-d1903175cb-d531cb-d33175-d19033175-d131cb

02/

להשכיב לישון

השהיית החברה שלך מאפשרת לך להשעות זמנית את הפעילות שלך. לכן יש לך תקופה של שנתיים לפני שתחדש את הפעילות של החברה שלך או נקיטת צעדים לסגירה לצמיתות.

04/

מכירת מניות

כדי להכניס שותף ל-SARL או לצאת ממנה, חיוני לבצע הליכים מנהליים. יש צורך במיוחד ליצור חוזה של העברת מניות של SARL ולאשר את השותף החדש באסיפה הכללית. יש לרשום חוזה זה לצרכי מס ולהגישו בטאבו של בית המשפט למסחר.

bottom of page