top of page
créer succursale casablanca - maroc
חוזה עבודה זר במרוקו: מסגרת חוקית ורגולטורית חדשה 

 

 • חוק מס' 65-99 הנוגע לחוק העבודה (סעיפים 516 עד 520).

 • חוק מס' 19-12 הקובע את תנאי העבודה וההעסקה של עובדי בית (סעיף 3).

 • צו שר העבודה והשילוב המקצועי מס' 1356-19 מיום 19.4.2019 על קביעת דגם חוזה העבודה השמור לזרים.

 • החלטת שר העבודה והשילוב המקצועי מס' 1/תחיר/20 19 מיום 1.7.2019 על קביעת רשימת המסמכים והמסמכים שיש לצרף לחוזה העבודה השמור לזרים לצורך קבלת היתר העבודה.

 • אמנות והסכמים דו-צדדיים שנכרתו עם מדינות או מוסדות מסוימים בתחום זה. 

כיצד יכול מעסיק לקבל אישור לגיוס עובד זר?

בהתאם להוראות סעיף 516 לחוק מס' 65.99 הנוגע לחוק העבודה, כל מעסיק המעוניין לגייס עובד זר חייב לקבל אישור מהרשות הממשלתית האחראית על העבודה. הרשאה זו ניתנת בצורה של אשרה המוצמדת לחוזה העבודה.

מתן אשרה לחוזה עבודה זר עונה על מטרה כפולה, מצד אחד, להגן על כוח העבודה הלאומי מפני כל תחרות שכוח העבודה הזר יוכל להתנגד לה, עם כישורים מקצועיים שוים, ומצד שני, לעמוד בה. צרכי המדינה לכישורי חוץ הנחוצים לפיתוח כלכלתה ולקידום פרויקטי השקעה.

טוב לדעת :  על מנת להקל על ההליכים ועל מנת להיות מסוגלים לעמוד בחקיקה הקיימת, יש חשיבות לשימוש ברואה חשבון מוסמך. רואה חשבון הוא איש מקצוע ליברלי שפעילותו מנוהלת על ידי la חוק (15-89). כדי לממש את פעילותו, רואה חשבון מוסמך חייב להיותרשום בדירקטוריון מסדר רואי החשבון

מקרה של זרים פטורים מהאישור 

​ משרד העבודה והשילוב המקצועי רשאי, בכפוף להצגת מסמכים תומכים, לפטור עובדים זרים מסוימים מהתעודה שהונפקה על ידי ANAPEC, בפרט מהקטגוריות הבאות:

 • זרים שנולדו במרוקו ומתגוררים בה באופן קבוע;

 • בני זוג של נתינים;

 • בני זוג של אזרחים זרים המתגוררים במרוקו באופן קבוע (איחוד משפחות);

 • תושבים במרוקו כשכירים באופן רציף לתקופה של יותר מעשר (10) שנים

 • בא כוח ומנהלי החברה או העמותות או דומים;

 • השותפים ובעלי המניות של החברה;

 • משולב, לתקופה מוגבלת, לתפקידים ספציפיים בחברות זרות   קבלני רכש ציבורי או עם חברות בנות של חברות אם שבסיסן בחו"ל;

 • נציגים במסגרת שיתוף פעולה או שליחות של משך זמן שלא יעלה על שישה (6) חודשים שאינם ניתנים לחידוש;

 • מאמנים וספורטאים;

 • אמנים זרים;

 • עובדים העובדים בחברות עם סטטוס קזבלנקה Finance City (CFC); 

 • עובדים המהווים חלק מצוות ההנהלה(*) של חברות המבצעות פעילות אוף-שורינג;

 • פליטים וחסרי אזרחות;

 • עובדים המבצעים פעילויות ומקצועות שאינם ניתנים לעיסוק אזרחים;

 • אזרחים של מדינות עמן מרוקו סיכמה הסכמי הקמה   (אלג'יריה, תוניסיה וסנגל) או הסכמים דו-צדדיים על עבודה ומגורים, לרבות הוראות אי-התנגדות בשוק העבודה הלאומי;

 • אנשי מקצוע צרפתים צעירים המגיעים לעבוד במרוקו במסגרת ההסכם הצרפתי-מרוקני מ-24 במאי 2001 המתייחס לחילופי אנשי מקצוע צעירים;

 • עובדים זרים שנהנו מפעולות הסדרה חריגות.

נוהל מתן תעודת פעילות לטובת עובדים זרים במרוקו 

המטרה היא לספק הוכחה לכך שלמועמד הזר לתעסוקה יש כישורים ספציפיים או נדירים במרוקו, ושאין פרופיל לאומי שווה ערך בשוק העבודה.

הליך הטיפול בבקשה לאישור פעילות נעשה בשלושה (03) שלבים כדלקמן:

NOS SERVICES
Contrat de travail étranger au Maroc
Contrat de travail étranger au Maroc

Cas des étrangers dispensés de l'attestation 

Le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l'attestation délivrée par l'ANAPEC, notamment les catégories suivantes:

 • Les étrangers nés au Maroc et y résidents de façon régulière ;

 • Les époux (ses) des nationaux ;

 • Les époux (ses) de ressortissants étrangers résidents au Maroc de façon régulière (Regroupement familial) ;

 • Les résidents au Maroc en tant que salariés de façon continue pour une durée supérieur à dix (10) ans

 • Les fondés de pouvoirs et les gérants de la société ou associations ou assimilés ;

 • Les associés et les actionnaires de la société ;

 • Les détachés, pour une période limitée, pour des postes précis auprès de sociétés étrangères  adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères basées à l'étranger ;

 • Les délégués dans le cadre de coopération ou mission d'une durée ne dépassant pas six (6) mois non renouvelable ;

 • Les entraîneurs et les sportifs ;

 • Les artistes étrangers ;

 • Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (CFC) ; 

 • Les salariés faisant partie du personnel d'encadrement(*) d'entreprises exerçant des activités de l'offshoring ;

 • Les réfugiés et les apatrides ;

 • Les salariés exerçant des activités et des professions ne pouvant être occupées par les nationaux ;

 • Les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu des conventions d'établissements  (Algérie, Tunisie et Sénégal) ou des accords bilatéraux en matière d'emploi et de séjour incluant des dispositions de non opposabilité au marché de l'emploi national ;

 • Les jeunes professionnels français qui viennent travailler au Maroc en application de l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l'échange de jeunes professionnels ;

 • Les salariés migrants ayant bénéficié d'opérations de régularisation exceptionnelle.

Procédure d'octroi de l'attestation d'activité en faveur des salariés étrangers au Maroc 

L'objectif est d'apporter la preuve que le candidat étranger à l'embauche justifie de compétences particulières ou rares au Maroc, et qu'il n'existe pas de profil national équivalent sur le marché du travail.

La procédure de traitement de la demande d'une attestation d'activité se fait en trois 3 étapes comme suit :

שלב

01

להפקיד

אנו ממשיכים להגשת הבקשה לשירות החוץ ב-ANAPEC

שלב

02

יחס

אימות הקובץ והקמת ההודעה 

מסירת ההודעה לחברה לפרסום

שלב

03

נסיגה

הנפקת התעודה לחברה

 

העברת רשימת המועמדים לחברה לראיון 

מהו זמן העיבוד של בקשת אישור ANAPEC? 

זמן הטיפול בבקשת אישור הוא לכל היותר 20 יום (ימי עבודה).

מקרה של תפקידי אחריות, פרופילים נדירים וחידושים

 

הליך הטיפול בבקשות לתעודת פעילות מפושט (פטור מהקול קורא) במקרים הבאים:

 • זרים המועמדים לתפקידי אחריות ברמה גבוהה(רשימה A1);

 • פרופילים מיוחדים הנחשבים נדירים או שאינם זמינים בשוק העבודה(רשימה A2);

 • מועמדים לחידוש תעודת פעילות אצל אותו מעסיק ולאותו תפקיד (למעט קידום) ואצל אותו מעסיק. זמן הטיפול בהליך הפשוט לא יכול לעלות על 48 שעות (ימי עבודה).

 

רשימה A1:פוסטים שלאחריות high level 

 • מנכ"ל;

 • יו"ר מועצת המנהלים;

 • מזכיר כללי;

 • מנהל כללי;

 • סגן מנהל כללי;

 • מנהל (nI) של חברות רב לאומיות, חברות המעסיקות יותר מ-50 עובדים, או בעלות הון השקעה העולה על 1,000,000 Dhs;

 • מנהלים (n-2) לחברות גדולות (שכוח העבודה שלהן עולה על 500 עובדים);

 • מנהלים בתוך עמותות או ארגונים לא ממשלתיים עם ניסיון מינימלי של 3 שנים;

 • מנהלים בסניפים של חברות זרות עם ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד דומה או שווה ערך בחברה האם.

 

רשימה A2:פרופילים מחודדים הנחשבים נדירים או שאינם זמינים בשוקjob 

 • מנהלי תוכניות אנטנות רדיו וטלוויזיה;

 • מהנדסים ואדריכלים בעלי ניסיון של יותר מ-5 שנים;

 • קפטן, מפקדי ספינות, טייסי מטוסים;

 • מכונאות מטוסים;

 • פרופסורים וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה בעלי ניסיון של 5 שנים; • מורים ומורים לשפות ולשפות זרות;

 • רכז אחראי ו/או פדגוגי של קורסי שפה;

 • ספרנים, תיעודיים ומנהל ספריית מדיה (מינימום שנתיים ניסיון);

 • מדריכים ויועצי חינוך ראשיים (ניסיון של שנתיים לפחות); • סוכנים קונסולריים של נציגויות דיפלומטיות וקונסולריות שבסיסן במרוקו;

 • יועצים לנציגויות הכלכליות והמסחריות של מדינות זרות במרוקו; • טייסי כדור פורח;

 • מתורגמנים ומתרגמים לשפות זרות;

 • אופה ראשי, יצרן שוקולד ראשי, טבח ראשי (כל ההתמחויות הגסטרונומיות: צרפתיות, אסייתיות וכו'), שף קונדיטור;

 • טבח מנוסה (מומחיות אסייתית);

 • יועץ טלפוני דובר פורטוגזית או הולנדית;

 • משרתים עם ניסיון של Sans;

 • מאמני סוסים;

 • Green Keeper;

 • מטפלי ספא;

 • טכנאי ציפורניים ;

 • צוללני אלמוגים;

 • מגדלי גמלים.

משרדנו מלווה אותך לאורך כל הליך השגת חוזי העבודה שלך עבור עובדיך הזרים. 
NOTRE ÉQUIPE
Contrat de travail étranger au Maroc
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
מי אנחנו?
LEC.maחברה של רואי חשבון ורואי חשבון הרשומים ברשימת מסדר רואי החשבון במרוקו.

בין אם אתה מנהל עסקים, איש מקצוע ליברלי או מנהל עמותה, לבד או בראש צוות, לא משנה מה תחום הפעילות שלך,LEC.maעומד לרשותכם לזהות את הצרכים שלכם ולהיענות להם.

מהיצירה ועד להעברת העסק שלך, אנחנו השותפים שלך בכל המצבים, בין אם מדובר בניהול יומיומי, ברגעי קושי או בפרויקטים השאפתניים ביותר.

השירותים שלנו
Carte de résidence Maroc
Carte de résidence au Maroc

חברתי

מומחה מלווה אותך בניהול השכר וההצהרות הסוציאליות שלך ומייעץ לך בהליכי ניהול כוח האדם שלך.

מידע נוסף >

מס

מנהל תיקים מכין את   את החזרי המס שלך ומספק לך עצות שימושיות.

ראיית חשבון

למשרדנו יש ניסיון בהפיכת הנהלת החשבונות שלך לשימושית ויעילה יותר.

משפטי

התפקיד שלנו הוא להסביר לך את זכויותיך וחובותיך, ולייעץ לך בהחלטות ובפעולות שלך.

מידע נוסף >
צריך מידע נוסף? צור קשר

אם אתה צריך עזרה, אל תהסס לפנות אלינו.

Contrat de travail étranger au Maroc
Contrat de travail étranger au Maroc
bottom of page