top of page
SAS - Vereenvoudigde naamloze vennootschap in Marokko: nieuwe vennootschapsvorm!
  • Papierwerk

  • Directoraat-generaal Belastingen (DGI)

  • De rechtbank van koophandel

De SAS is een vereenvoudigde naamloze vennootschap.

Wet 19-20 (onlangs aangenomen en gepubliceerd in BO nr. 7006 van 22 juli 2021) vulde Wet 5-96 op SNC, SCS, SCA, SARL en joint ventures aan door een nieuwe rechtsvorm in te voeren in het bestaande systeem van commerciële vennootschappen in Marokko.

 

SAS is per definitie eenvoudig. Het vervangt de Société Anonyme Simplifiée (tot dan toe geregeld door Wet 17-95 met betrekking tot SA's) door wettelijke bepalingen die flexibeler zijn en beter passen bij de investeringsomgeving in Marokko, terwijl ze een beperkte aansprakelijkheid jegens de aandeelhouders garanderen.

 

Deze rechtsvorm werd dan ook gecreëerd om te profiteren van een vereenvoudigd beheer en een flexibeler statuut dan dat van de naamloze vennootschap. SAS trekt al veel ondernemers aan vanwege haar grote flexibiliteit. Het biedt aandeelhouders veel speelruimte. 

Goed om te weten :  Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is het gebruik van een registeraccountant belangrijk. Een registeraccountant is een liberale professional wiens activiteit wordt beheerst door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants

for maak je SAS, is het noodzakelijk om een administratieve procedure te volgen die over het algemeen in verschillende fasen verloopt:

  • Opstellen van de conceptstatuten 
  • Storting van aandelenkapitaal  

  • Ondertekening van de statuten

  • Publicatie van de juridische aankondiging in een Journal of Legal Announcements (JAL)

  • Indiening van het bestand naar de Registry 

  • 100% online service

Je beantwoordt een paar vragen die naar je inbox zijn gestuurd

Een formalist maakt uw statuten en stuurt ze naar u ter validatie

Indiening ter griffie van de rechtbank van koophandel

Hoe het werkt?

Een formalist begeleidt u van A tot Z

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

NOS SERVICES

 

Als deze formaliteiten u ingewikkeld lijken, kunt u de verwerking van uw dossier de  toevertrouwen.creatie van uw vereenvoudigde naamloze vennootschap BijLEC.ma.

 

Nadat u een online formulier heeft ingevuld, gaat een formalist over tot het opstellen van de statuten en de registratie ervan, en aan het einde van de procedure gaat hij over tot de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De bijzonderheden van de Simplified Joint Stock Company (SAS) 

   1. Partners

De SAS bestaat doorgaans uit ten minste twee partners, natuurlijke of rechtspersonen, zonder maximum. Er kan echter slechts één partner zijn in een SAS, in welk geval we spreken van een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een enkele partner (SAS-AU).

Partners zijn alleen financieel aansprakelijk tot hun bijdragen.

 

De wet voorziet niet in een maximum aantal partners.

   2. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal wordt vrij bepaald door de vennoten.

Er is geen minimumkapitaal vereist,in tegenstelling tot de naamloze vennootschap die een minimumkapitaal van 300.000 dirham vereist, wat zorgt voor meer flexibiliteit en het toegankelijk maakt voor VSE's-MKB's, maar ook voor particulieren._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Het aandelenkapitaal kan bestaan uit inbrengcontant,in de natuur(bijvoorbeeld een voertuig of uitrusting) ofin industrie(kennis en knowhow bijvoorbeeld).

 

Aandelen die inbreng in natura vertegenwoordigen, moeten volledig worden volgestort, tegen verhandelbare effecten.

Aandelen die bijdragen in geld en in natura vertegenwoordigen, zijn vrij overdraagbaar, in tegenstelling tot aandelen in SARL, SNC en SCS

De aandelen die industriële bijdragen vertegenwoordigen, hebben dezelfde rechten als de andere aandelen uitgegeven door de Vennootschap, en in het bijzonder het recht om deel te nemen aan collectieve beslissingen en om dividenden te ontvangen. Deze zijn niet overdraagbaar.

 

De statuten kunnen voorzien in de onvervreemdbaarheid van de aandelen voor een periode van maximaal 10 jaar. Totale wettelijke vrijheid los van het tijdelijke karakter.

   3. Verantwoordelijkheden

 

In een SAS dragen de vennoten de verliezen slechts tot het bedrag van hun bijdragen, deze bijdrage tot de verliezen die optreden op de dag van de ontbinding van de vennootschap.

De vennootschap kan hen dus niet vragen om de verliezen op het einde van het boekjaar te dekken.

 

De regels die de aansprakelijkheid van de leden van de raad van bestuur en de raad van bestuur van naamloze vennootschappen bepalen, zijn van toepassing op de voorzitter en de bestuurders van de vereenvoudigde naamloze vennootschap. 

 

   4. Benoeming van de commissaris

 

De vennoten van de SAS kunnen bij meerderheid van stemmen één of meerdere commissarissen (CAC) aanwijzen.

 

Bovendien moeten ondernemingen waarvan de omzet op het einde van een boekjaar een wettelijk bepaald bedrag overschrijdt, minstens één commissaris aanstellen.

 

Zelfs als de CA-drempel niet wordt bereikt, kan elke partner de voorzitter van de rechtbank, die in kort geding beslist, vragen om een of meer CAC's aan te wijzen


Om er zeker van te zijn dat u de juiste rechtsvorm kiest, moet u de hulp inroepen van uw registeraccountant, die u de voordelen en beperkingen van uw project tot in detail kan uitleggen.

LEC.ma
begeleidt u nu bij het maken van uw SAS. 

 
SAS - Société par Actions Simplifiée au Maroc
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Onze diensten
NOTRE ÉQUIPE
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
boekhouding

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Image de Alesia Kazantceva

+212 661 281 242

  • White Facebook Icon

Volg ons op LEC.ma

bottom of page