top of page
Terugbetaling van btw-tegoed in Marokko: welke procedure te volgen? 
 

Het btw-tegoed wordt berekend door het verschil tussen de geïnde btw op verkopen en die aftrekbaar op aankopen, uitgaven en vaste activa. In het geval dat de verschuldigde btw hoger is dan de geïnde btw, geniet het bedrijf een btw-krediet. Om terugbetaald te worden, moet het bedrijf echter aan bepaalde drempels voldoen. 

Hoe dient u uw btw-teruggaafverzoek in? Wat zijn de bewijsstukken? Wat moet worden vermeden om uw aanvraag ontvankelijk te maken? Hoelang zal het duren?

LEC.ma onthult de aandachtspunten 

Het bedrijf waarvan de activiteit aan btw is onderworpen, moet de btw op zijn verkopen of diensten aangeven, maar ook de aftrekbare btw op zijn vulstoffen.

De terug te betalen of te innen btw komt overeen met het btw-bedrag dat het bedrijf zijn klant heeft laten betalen. Dit bedrag moet aan de Staat worden terugbetaald. Het komt overeen met een schuld voor het bedrijf.  

De af te trekken of aftrekbare btw komt overeen met het btw-bedrag dat de onderneming heeft betaald bij de aankoop van goederen. Dit   bedrag kan worden afgetrokken van de verschuldigde btw. 

LEC.ma onthult enkele tips om uw btw-tegoed terug te krijgen en de te volgen methode!

1- Dien een verzoek in bij de lokale belastingdienst waarvan de begunstigde afhankelijk is:

 

  • Het teruggaafverzoek bedoeld in 1° van artikel 103 van het CGI dat betrekking heeft op verrichtingen uitgevoerd onder het voordeel van de vrijstellingen en/of de opschortingsregeling voorzien in de artikelen 92 en 94 van het CGI, moet worden geformuleerd op of volgens een formulier opgesteld door de Administratie en ingediend bij de lokale belastingdienst waarvan de begunstigde afhankelijk is, vergezeld van de omzetaangifte bedoeld in artikel 111 van de CGI en de bewijsstukken die het terugbetalingsdossier vormen bedoeld in artikel 25 I 1° en 2° van decreet nr. 2.06.574 van 10 hija 1427 (31 december 2006) genomen voor de toepassing van btw

  • Het verzoek tot terugbetaling van het btw-tegoed bedoeld in artikel 10-2° van de CGI betreffende de stopzetting van de belastbare activiteit moet worden opgesteld onder de voorwaarden voorzien in 1° en 2° van I van artikel 25 van het genoemde besluit hierboven en moet vergezeld gaan van de verklaring van stopzetting van de activiteit bedoeld in het tweede lid van artikel 114 van het Algemeen Belastingwetboek.

  • Het verzoek tot terugbetaling gedaan door de vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting, die de belasting hebben betaald ter gelegenheid van de invoer of lokale verwerving van de goederen bedoeld in artikel 92-I-6 hierboven en in artikel 123 -22° moet worden vastgesteld onder de voorwaarden voorzien in 1° en 2° van I van artikel 25 van voornoemd besluit.

  • Het verzoek tot terugbetaling, bedoeld in artikel 103-4°, gedaan door leasingmaatschappijen die het recht op terugbetaling willen genieten met betrekking tot de niet-toerekenbare aftrekbare heffingskorting, moet worden opgesteld volgens de procedures voorzien in 1° en 2° van I van artikel 25 van voornoemd besluit. Het teruggaafverzoek moet worden ingediend bij de lokale belastingdienst waarvan de begunstigde afhankelijk is, aan het einde van elk kwartaal van het kalenderjaar voor transacties die in het afgelopen kwartaal(en) zijn uitgevoerd.

  • Het verzoek tot terugbetaling bedoeld in artikel 103 bis moet driemaandelijks worden ingediend bij de lokale belastingdienst waartoe de belastingplichtige behoort, gedurende de maand volgend op het kwartaal waarin de omzetaangifte een verrekening vertoont. .

In dit artikel staat dat de als teruggaaf aangevraagde aftrekbare heffingskorting niet in rekening mag worden gebracht. De belastingbetaler is verplicht deze tegoeden op te zeggen op de omzetopgave van de maand of het kwartaal volgend op het kwartaal dat een belastingvermindering heeft gegenereerd die aanleiding geeft tot de teruggaaf.

 

Opgemerkt moet worden dat belastingen die zijn betaald vóór het kwartaal waarop het verzoek tot teruggaaf betrekking heeft, niet kunnen worden gerestitueerd op grond van de bepalingen van dit artikel. Deze belastingen blijven echter verschuldigd.

  • Het verzoek tot terugbetaling van de belasting geheven op de verrichtingen bedoeld in de artikelen 92 (I-28°)12 en 247-XII 13 van het Algemeen Wetboek der Belastingen moet worden opgesteld op een daartoe door de administratie ter beschikking gesteld modelformulier en ingediend met de lokale belastingdienst waarvan de begunstigde afhankelijk is.

Dit verzoek moet worden gedaan binnen een termijn van maximaal het jaar volgend op het kwartaal waarvoor de teruggaaf wordt gevraagd.

Deze periode mag niet langer zijn dan één jaar vanaf de datum van afgifte van de verblijfsvergunning voor de vergoeding met betrekking tot de bouw van woningen met een lage vastgoedwaarde als bedoeld in voornoemd artikel 247-XII. 12 Transacties voor de verkoop van sociale woningen voor hoofdbewoning, waarvan de oppervlakte beslaat

2- Presenteer de bewijsstukken:

2-1- Bewijs van omzet:

 

2-1-1 Voor export:

 

a) Verkoopfacturen:

 

De verkoopfacturen die moeten worden ingediend, zijn die welke op de verkooprekening van de exporteur zijn geregistreerd. In geval van export van producten door tussenkomst van een commissionair, moet de verkoper aan laatstgenoemde een factuur overhandigen met daarop de gegevens en de prijs van de geleverde zaken of goederen, alsmede de aanduiding, hetzij van de naam en het adres van de persoon namens wie de levering aan de commissionair is gedaan, dan wel van het merk of enig ander soortgelijk teken dat door de commissionair wordt gebruikt om deze persoon aan te duiden. De agent van zijn kant moet een register bijhouden dat identiek is aan dat bedoeld in het vorige lid en hij moet zijn principaal een attest bezorgen dat geldig is in het jaar van afgifte en waarmee hij zich ertoe verbindt de verschuldigde belastingen en boetes te betalen. het geval dat de goederen niet worden uitgevoerd.

 

b) Exportkennisgeving:

 

Exporteurs die voor vergoeding in aanmerking willen komen, moeten ter staving van de aangifte van uitgaan, door de Dienst Douane en Indirecte Belastingen afgestempelde uitvoeraankondigingen overleggen. Bij zendingen per pakketpost dient de exporteur op het postkantoor statiegeld te tonen. Bij gebreke van bovengenoemde documenten moet de exporteur bij uitzondering de door de ADII afgegeven uitvoercertificaten overleggen die de daadwerkelijke uitvoer garanderen van de producten waarvoor restitutie wordt gevraagd.

 

c) Factuuroverzichten

 

Exportaankondigingen en kopieën van verkoopfacturen dienen op aparte overzichten te worden samengevat.

 

Deze verklaringen worden gediend door het onderscheid te maken tussen de verschillende soorten producten en handelingen volgens het daarop van toepassing zijnde belastingtarief.

 

Voor exporteurs van diensten, waaronder internationale vervoerders, wordt hen gevraagd om als bewijs van hun exportomzet te overleggen:

• kopieën van contracten met het buitenland;

• verkoopfacturen, deze verkoopfacturen dienen het nummer en de datum van de tijdelijke invoer te bevatten bij uitvoer van onder de schorsende douaneregeling geplaatste goederen;

• bankafschriften en kredietadvies;

• documenten bekrachtigd door het wisselkantoor, kennisgeving van geldoverdracht door de bank aan haar klanten (model genaamd formulier II of formulier III) of door een andere daartoe gemachtigde organisatie die de repatriëring van valuta rechtvaardigt.

 

2-1-2- Voor vrijgestelde lokale verkopen:

 

a) Facturen en verkoopgegevens:

 

Evenals de exporteurs moeten de begunstigden van de vergoeding kopieën overleggen van de verkoopfacturen die de aangegeven omzet rechtvaardigen, die in feite het vergoedingsplafond vormt. Deze kopieën van facturen dienen per productsoort op een opgave te worden samengevat.

 

b) Bewijzen van vrijstelling:

 

Om terugbetaling van belasting over de toegevoegde waarde te claimen, moeten leveranciers van bedrijven die producten of diensten exporteren die profiteren van de geschorste aankoop van btw krachtens de bepalingen van artikel 94 van de CGI, een kopie van het nominatief certificaat overleggen dat door de lokale belastingdienst aan hun klant is afgegeven.

 

Evenzo moeten leveranciers van bedrijven die genieten van btw-vrijstelling met formaliteit op grond van artikel 92 van de CGI, ook een kopie van het vrijstellingsattest overleggen.

2-2- Rechtvaardiging van aankopen:

 

Het recht op terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde vormt, indien voorzien, de uitbreiding van het recht op aftrek bedoeld in artikel 101 van de CGI. Dit is de belasting over de toegevoegde waarde die wordt geheven op de elementen van de prijs van transacties die aanleiding geven tot het recht tot vergoeding.

 

Dit is de btw die in rekening wordt gebracht over alle componenten van de kostprijs:

 

• grondstoffen ;

• de pakketten;

• dienstverlening;

• overheadkosten;

• investeringen.

 

Kan niet genieten van de terugbetaling, de belastingen die zijn uitgesloten van het recht op aftrek vermeld in artikel 106 van de CGI

 

Zo opent niet het recht op aftrek, de belasting hebben belast:

 

1°-goederen, producten, materialen en diensten die niet voor operationele doeleinden worden gebruikt;

2°-gebouwen en terreinen die geen verband houden met activiteiten;

3°-voertuigen voor personenvervoer, uitgezonderd die welke worden gebruikt voor openbaar vervoer of collectief vervoer van bedrijfspersoneel;

4°-aardolieproducten die niet als brandstof, grondstof of proceshulpmiddel worden gebruikt, met uitzondering van:

 

• dieselbrandstof die wordt gebruikt voor de exploitatie van voertuigen voor collectief vervoer over de weg voor personen en goederen en voor het vervoer van goederen over de weg door belastingplichtigen voor eigen rekening en met eigen middelen;

• dieselbrandstof die wordt gebruikt voor het gebruik van spoorvoertuigen voor reizigers en goederen;

• diesel en kerosine gebruikt voor luchtvervoer.

 

5°-aankopen en diensten van charitatieve aard;

6°-reis-, ontvangst- of representatiekosten;

7°-Het verlenen van diensten door een wervingsagent of verzekeringsmakelaar op basis van door hem aan een verzekeringsmaatschappij verstrekte contracten;

8°-leveringen en verkopen anders dan voor consumptie ter plaatse, met betrekking tot wijnen en alcoholische dranken, alsmede leveringen en verkopen van alle werken of voorwerpen, anders dan werktuigen, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit goud, platina of zilver.

 

2-2-1 Directe invoer:

 

Voor producten die rechtstreeks door de begunstigden van de terugbetaling worden ingevoerd, wordt de betaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij binnenkomst in Marokko gerechtvaardigd door de overlegging van de aankoopfacturen en de invoeraangifte, evenals de ontvangstbewijzen van de douane en een verklaring met de referenties van elke invoer.

 

Dit is een document dat is opgesteld op basis van de ontvangstbewijzen van de ADII en waarvan de totstandkoming geen bijzonder probleem lijkt op te leveren.

 

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling bedoeld in artikel 103 bis, moeten de aankoopfacturen voor kapitaalgoederen, materialen en gereedschappen, invoeraangiften en douanebewijzen op naam van de begunstigde worden opgesteld, met vermelding van de betaling van de desbetreffende belasting over de toegevoegde waarde. In het geval van meerdere invoer moet bij de bovengenoemde documenten een verklaring worden gevoegd met voor elke invoer het nummer van de invoeraangifte, het nummer en de datum van het douaneontvangstbewijs dat de definitieve betaling van de rechten bevestigt en de exacte aard van de invoer. kapitaalgoederen, materialen en gereedschappen, de waarde die wordt ingehouden voor de berekening van de btw en het bedrag dat is betaald.

 

2-2-2 Binnen winkelen:

 

Voor aankopen in Marokko moeten de begunstigden van de terugbetaling, naast het aankoopoverzicht, alle aankoopfacturen in Marokko of memoires gemaakt met betaalde belasting, evenals die gemaakt met schorsing of vrijstelling van btw aan hun dossier toevoegen. kopieën van de bijbehorende vrijstellingsattesten.

 

Het origineel van de aankoopfacturen moet alle aanduidingen en referenties bevatten, zoals die nodig zijn voor aftrek.

 

Daarom moeten alle aankopen waarvoor de begunstigden de originele factuur niet overleggen of indien de factuur onvolledig is, formeel worden uitgesloten van terugbetaling.

 

In de praktijk zal, indien de vereiste motiveringen vervolgens worden overgelegd, binnen een jaar na de datum van indiening van de afwijzingsverklaringen een nieuw verzoek tot vergoeding worden ingediend.

 

In principe is het overleggen van de originele inkoopfactuur verplicht.

 

Bij gebreke hiervan moet de begunstigde van de terugbetaling:

 

- maak een kopie van de aankoopfactuur;

- voeg het origineel van de factuur van de leverancier toe.

 

De betekening gaat over tot de afstemming van het origineel en de kopie van de aankoopfactuur en de vereffenaar brengt op die kopie de vermelding “conform gezien” aan gevolgd door zijn naam en zijn handtekening.

 

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling voorzien in artikel 103 bis, moeten lokale aankopen worden gerechtvaardigd door facturen voor de aankoop van kapitaalgoederen, materialen en gereedschappen of de nota's en voorlopige opgaven van bouwwerken die recht geven op terugbetaling, vergezeld van, in in het geval van meerdere verwervingen, een samenvattende opgave met de verwijzing naar de facturen of nota's, het fiscaal identificatienummer van de leverancier, de exacte aard van de aangekochte goederen, het bedrag exclusief belasting, het bedrag van de overeenkomstige btw en de referentie en de betalingsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke facturen of memoranda.

 

Personen die de sociale huisvestingsoperaties uitvoeren bedoeld in de artikelen 92 (I-28°) en 247-XII van het algemeen belastingwetboek, moeten ook het bewijs leveren van hun aankopen van goederen en diensten bedoeld in artikel 25 van decreet nr. °2- 06-57415 genomen voor de aanvraag van de volgende documenten:

 

- gewaarmerkt afschrift van de bouwvergunning vergezeld van het bouwplan; - gewaarmerkt afschrift van de verblijfsvergunning;

- gewaarmerkt afschrift van het verkoopcontract.

3- Wat u moet vermijden om uw aanvraag ontvankelijk te maken?

Om ervoor te zorgen dat het verzoek niet geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, moeten de volgende redenen voor afwijzing worden vermeden.

 

Na de indiening van het verzoek tot terugbetaling kan de belastingplichtige immers van de bevoegde dienst een gedetailleerde opgave van de afgewezen belastingen ontvangen.

 

De redenen die hebben geleid tot de gedeeltelijke of volledige afwijzing van de belastingen die om terugbetaling worden gevraagd, zijn voornamelijk de volgende:

 

3-1- Afscherming:

 

Dit is het geval van laattijdige indiening van de aanvraag:personen die aan de voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten deze op straffe van uitsluiting aanvragen binnen een termijn van ten hoogste één jaar na het verstrijken van het kwartaal waarvoor terugbetaling wordt gevraagd.

 

Dit is ook het geval voor beslagleggingen:bepaalde facturen worden uitgesloten met betrekking tot terugbetaling van belasting over de toegevoegde waarde wanneer het recht op aftrek ontstaat op een datum voorafgaand aan het jaar volgend op het kwartaal waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd. De daaraan verbonden belastingen geven geen recht op terugbetaling.

 

Het bedrag van deze belastingen mag dus niet worden afgetrokken van het bedrag van de geïnde belasting, op het niveau van het vereffeningsblad.

 

Deze facturen maken het voorwerp uit van een verklaring die ter informatie naar de belastingplichtigen wordt gestuurd per aangetekende brief op dezelfde manier als de afwijzingsverklaringen.

3-2- Andere redenen voor afwijzing:

 

- Binnen winkelen:

• Factuur niet ingediend;

• Onregelmatige factuur (niet voldoen aan commerciële normen);

• Leveringsbon niet geaccepteerd;

• Duplicaat ;

• afwezigheid van identificatienummer;

• Factuurnummer: ontbreekt-overbelast- of achteraf toegevoegd (zonder certificering);

• Datum totstandkoming facturen: ontbreken-overbelast-of achteraf toegevoegd;

• Factureren vóór de identificatie van het bedrijf of de ingangsdatum van de optie voorzien in artikel 90 van de CGI;

• Naam begunstigde: ontbrekend - overbelasting - a posteriori toegevoegd (zonder certificering);

• Factuur op naam van een derde;

• afwezigheid van aanduiding van de apparatuur;

• Onnauwkeurige bestemming van de producten of diensten (gemengd gebruik);

• Niet-naleving van de bepalingen van de artikelen 102 en 112 van de CGI (boeking op een vaste activarekening);

• Bouwmaterialen in grote hoeveelheden waarvan de toewijzing door het bedrijf niet verantwoord is;

• Afwezigheid van betalingsreferenties of onvolledige betalingsreferenties;

• Bij ontbreken van een bon voor betaling in contanten, in mindering te brengen op het te vergoeden bedrag;

• Het ontbreken van de datum van aanvaarding van de factuur (debetregime);

• Facturen niet volledig betaald (gedeeltelijke afwijzing);

• In geval van optie: Termijn van één maand niet gerespecteerd (artikel 90 van de CGI);

• Voorschotten (te reïntegreren in het volgende dossier);

• Creditnota of korting doorgegeven als factuur (tweemaal opnieuw te integreren);

• Niet-aangevraagde tegoeden of restituties worden hersteld (artikel 106);

• Transacties die zijn uitgesloten van het recht op aftrek en dus op terugbetaling (artikel 106 van de CGI), dit zijn met name belastingen die werden geheven op:

- goederen, producten, materialen en diensten die niet worden gebruikt voor operationele behoeften,

- gebouwen en terreinen die geen verband houden met de bedrijfsvoering;

- aardolieproducten die niet als brandstof, grondstof of fabricagemiddel worden gebruikt, met uitzondering van:

 

• dieselbrandstof die wordt gebruikt voor de exploitatie van voertuigen voor collectief vervoer over de weg voor personen en goederen en voor het vervoer van goederen over de weg door belastingplichtigen voor eigen rekening en met eigen middelen;

• dieselbrandstof die wordt gebruikt voor het gebruik van spoorvoertuigen voor reizigers en goederen;

• aankopen en diensten van charitatieve aard;

• reis-, ontvangst- of representatiekosten;

• de transacties opgesomd in artikel 99-3°-b;

• verkoop- en leveringshandelingen met betrekking tot de producten, werken en voorwerpen bedoeld in artikel 100, namelijk leveringen en verkopen anders dan voor consumptie ter plaatse, met betrekking tot wijnen en alcoholische dranken, zijn onderworpen aan btw tegen het tarief van één honderd (100) dirham per hectoliter;

• Leveringen en verkopen van werken of voorwerpen, anders dan gereedschappen, geheel of gedeeltelijk gemaakt van goud, platina of zilver;

 

Voor aankopen vóór 2016 is het aftrekbaar en daarom terugbetaalbaar tot 50% van het bedrag, de belasting die aankopen, werken of diensten heeft geheven waarvan het bedrag gelijk is aan of groter is dan tienduizend (10.000) dirham en waarvan de betaling is niet gerechtvaardigd door niet-aanvaardbare gekruiste cheque, handelspapier, magnetische betaalmiddelen, bankoverschrijving, elektronische procedure of door compensatie met een schuld jegens dezelfde persoon, op voorwaarde dat deze compensatie wordt uitgevoerd op basis van naar behoren gedateerde en ondertekend door de betrokken partijen en bevestigt de aanvaarding van het compensatiebeginsel.

 

Vanaf 1 januari 2016 is de btw alleen aftrekbaar, en dus terugbetaalbaar, binnen de limiet van tienduizend (10.000) DHS inclusief belasting voor aankopen, werken of diensten per dag en per leverancier en dit, binnen de limiet van honderdduizend (100.000) ) DHS inclusief BTW van genoemde aankopen per maand en per leverancier. Deze bepaling is vanaf 1 januari 2016 van toepassing op betalingen met andere middelen dan die voorzien in artikel 106-II van de CGI.

 

- Import aankopen:

 

• Verschil tussen het DUM-nummer en dat op de bon;

• Afwezigheid van een kopie van de import aankoopfactuur;

• afwezigheid van de invoeraangifte;

• Afwezigheid van het originele btw-betalingsbewijs;

• Handgeschreven ontvangstbewijs niet gecertificeerd door de douane.

4- Het lot van het verzoek tot terugbetaling: liquidatie

 

De terugbetalingen van de belasting over de toegevoegde waarde voorzien in 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 103 van het Algemeen Wetboek van de Belastingen worden vereffend binnen een termijn van maximaal drie (3) maanden vanaf de datum van indiening van de ontvankelijke en volledige verzoek.

 

Bijgevolg komt de vereffening van het verzoek in de zin van de wet tot stand door een beslissing tot teruggaaf, en dit onafhankelijk van de effectieve teruggave van het bedrag van de belasting.

Deze laatste moeten verplicht worden afgetrokken door de persoon die aansprakelijk is voor het overgedragen krediet van de maand of het kwartaal waarin de overdracht van het bedrag van de terugbetaling plaatsvond.

 

Hiertoe wordt de belastingplichtige geïnformeerd dat de vereffenaar-inspecteur zal toezien op de naleving van de regularisatie die hij zal moeten uitvoeren op het niveau van de aangifte van omzet volgend op de inning van het bedrag van de terugbetaling.

4-1- Vergoedingsplafond:

De terugbetalingen worden vereffend binnen de grens van het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde dat fictief wordt berekend op basis van de voor de betrokken periode aangegeven omzet, in het kader van de verrichtingen die genieten van de terugbetaling bedoeld in artikel 103 van de CGI

 

Wanneer het terug te betalen belastingbedrag lager is dan de hierboven vastgestelde limiet, vormt het verschil een restant van het plafond dat kan worden overgedragen naar de volgende periode(n).

 

Deze limiet wordt aangepast in functie van de belastingvrijstellingen die, in voorkomend geval, zijn verkregen op grond van de artikelen 92 en 94 van de CGI, rekening houdend met het bedrag van de fictieve belastingen met betrekking tot vrijstellingen, tijdelijke toelatingen en geschorste aankopen.

 

Wat de tijdelijke invoer (AT) betreft, wordt de daarmee verband houdende fictieve belasting verkregen door toepassing van het normale tarief van 20% op de waarde van de in AT toegelaten goederen.

 

Deze regularisatie moet gebeuren op het niveau van elk kwartaal, door van het terugbetalingsplafond het bedrag van de voormelde fictieve belastingen af te trekken.

 

4-2- Terug te betalen bedrag:

 

Het bedrag van de teruggaaf is gelijk aan het bedrag van de teruggaaf gevraagde belastingen verminderd met de afgewezen belastingen en de verhinderde belastingen en vermeerderd, indien van toepassing, met de heffingskorting van de voorgaande periode.

Het te vergoeden bedrag is afhankelijk van twee situaties:

 

Plafond hoger dan het te vergoeden bedrag:in dat geval wordt het verkregen bedrag volledig terugbetaald en vormt het verschil een saldo van het naar de volgende periode over te dragen plafond;

 

• Plafond lager dan het te vergoeden bedrag:De terugbetaling vindt plaats tot aan het plafond en het verschil vormt een belastingkrediet dat naar de volgende periode moet worden overgedragen.

 

4-3- Terugbetalingen met specifieke liquidatieprocedures:

 

Hoewel deze soorten vergoedingen dezelfde voorwaarden volgen die hierboven zijn ontwikkeld, worden ze gekenmerkt door bepaalde bijzonderheden die ze onderscheiden.

 

Vergoeding voor de aanschaf van kapitaalgoederen:

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 103-3° van de CGI genieten belastingplichtigen die de belasting voor de verwerving van kapitaalgoederen hebben betaald binnen 36 maanden na de aanvang van de activiteit, de terugbetaling van het betaalde btw-bedrag.

 

Het is in feite een zuivere en eenvoudige teruggave van het bedrag dat overeenkomt met de betaalde belasting en die niet wordt beperkt door het hierboven ontwikkelde teruggaveplafond.

 

Dit bedrag moet worden beïnvloed door de door de belastingplichtige toegepaste pro rata aftrek.

 

Artikel 103bis, ingevoerd door de financiële wet voor het jaar 2016, bepaalt dat de terugbetalingen van belastingkredieten met betrekking tot investeringsgoederen binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van indiening van het verzoek tot terugbetaling worden vereffend, binnen de limiet van het bedrag van de toegevoegde waarde belasting op genoemde kapitaalgoederen. De vaststelling van de terug te betalen bedragen gebeurt door de inspecteur van de vereffenaar aan de hand van een door de administratie opgesteld modelformulier met als titel “staat van vereffening btw op investering”. De geliquideerde terugbetalingen maken het voorwerp uit van beslissingen van de minister belast met financiën of de door hem daartoe gemachtigde persoon en geven aanleiding tot de vaststelling van een terugbetalingsopdracht.

 

Vergoeding bij leasetransacties:

 

Leasemaatschappijen genieten het recht op terugbetaling met betrekking tot het belastingkrediet ontstaan vanaf 1 januari 2008 overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 103-4° en 125 (VI) van de CGI

 

In dit specifieke geval is het de te betalen belasting voor een kwartaal die als terugbetalingsplafond fungeert. Zo worden de gevraagde teruggaven vereffend tot het bedrag van de aftrekbare btw-aftrek voor hetzelfde kwartaal.

 

Vergoeding bij stopzetting van de activiteit:

 

De belastingplichtige die zijn activiteit staakt, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde, moet de debiteur klanten aangeven binnen dertig (30) dagen na de datum van stopzetting van de activiteit en de overeenkomstige belasting betalen. Om haar ook in staat te stellen te profiteren van de aftrek van de belasting die de elementen van de kostprijs van de verkopen die betrekking hebben op deze debiteuren of van die waarvan het belastbare feit nog niet heeft plaatsgevonden, heeft belast, heeft de wetgever in artikel 103 van de CGI bepaald , de terugbetaling, in geval van beëindiging, van de heffingskorting die voortvloeit uit de toepassing van de verrekeningsregel. Deze vergoeding kan in geen geval hoger zijn dan de toegestane inhoudingen waarvoor de gebeurtenis zich heeft voorgedaan na de datum van beëindiging.

 

Vergoeding voor woningbouwactiviteiten met een lage vastgoedwaarde:

 

Vastgoedontwikkelaars die woningen bouwen met een lage vastgoedwaarde die vrijgesteld zijn van btw op grond van het bepaalde in artikel 247-XII van de CGI, genieten het recht op terugbetaling van de btw die in rekening wordt gebracht over de kosten van de bouw van die woningen.

Om te genieten van de terugbetaling en in overeenstemming met de reglementaire bepalingen voorzien in artikel 10 van decreet nr. 2.06.574 van 10 hija 1427 (31 december 2006) genomen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, moet de betrokken projectontwikkelaar een verzoek opgemaakt op een modelformulier dat door de administratie wordt verstrekt aan de lokale dienst waarvan zij afhankelijk is.

 

De indiening van genoemde aanvraag dient te geschieden binnen een jaar na de datum van afgifte van de verblijfsvergunning. De betrokken projectontwikkelaars moeten bij hun terugbetalingsverzoeken, naast de documenten die de aankopen rechtvaardigen, de volgende documenten voegen:

 

- gewaarmerkt afschrift van de bouwvergunning vergezeld van het bouwplan;

- gewaarmerkt afschrift van de verblijfsvergunning;

- gewaarmerkt afschrift van het mede-eigendomsreglement;

- gewaarmerkt afschrift van de verkoopcontracten.

 

De betrokken projectontwikkelaars moeten een aparte boekhouding voeren voor de bouwactiviteiten van gebouwen voor bewoning als bedoeld in artikel 247-XII van voornoemd wetboek.

NOS SERVICES
remboursement crédit tva Maroc

 

 

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.ma staat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

remboursement crédit tva Maroc - logo
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
NOTRE ÉQUIPE
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

Onze diensten
 
boekhouding

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page