top of page
expert-comptable maroc - déclaration tva maroc
Algemene instructie over valutatransacties nr. 10: arbeidsinkomen 

Bron: Office des Changes in Marokko

 

Onder inkomen uit arbeid wordt in de zin van deze Instructie verstaan:

 

 • Looninkomenwaaronder begrepen salarissen, lonen, inclusief bonussen en fooien ontvangen in Marokko, exclusief eventuele vergoedingen die kosten vertegenwoordigen, door natuurlijke personen van buitenlandse nationaliteit en Marokkanen die in het buitenland wonen, rechtstreeks aangeworven door een ingezeten entiteit of door een niet-ingezeten entiteit en gedetacheerd naar Marokko voor hun activiteiten in Marokko;

 • ouderdomspensioenengeheven in Marokko door natuurlijke personen met een buitenlandse nationaliteit en Marokkanen die in het buitenland wonen;

 • In Marokko ontvangen inkomsten uit activiteiten op persoonlijke basis of uit vrije beroepen, door natuurlijke personen met een vreemde nationaliteit;

 • Alle rekeningsaldibetaald door Marokkaanse werkgevers aan natuurlijke personen met een buitenlandse nationaliteit en aan in het buitenland woonachtige Marokkanen die rechtstreeks door een ingezeten entiteit of door een niet-ingezeten entiteit zijn aangeworven en naar Marokko zijn gedetacheerd;

 • Ontslagvergoedingbetaald door Marokkaanse werkgevers aan natuurlijke personen met een buitenlandse nationaliteit en Marokkanen die in het buitenland wonen na een definitieve rechterlijke beslissing of een minnelijke schikking bekrachtigd door de vertegenwoordiger van het Ministerie van Werkgelegenheid.

NOS SERVICES
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
LEC.ma onthult de bedragen die moeten worden ingehouden voor verdiende inkomsten

De bedragen met betrekking tot verrekeningen met betrekking tot beroepsinkomsten zijn als volgt:

 

 • Voor looninkomsten:het in te houden bedrag moet netto zijn na aftrek van belastingaftrek, pensioen- en socialezekerheidsbijdragen en eventuele andere door de werknemer verschuldigde inhoudingen;

 • Voor ouderdomspensioenen:het te gebruiken bedrag bestaat uit pensioenen na aftrek van in Marokko ontvangen belasting;

 • Voor inkomsten uit activiteiten op persoonlijke titel of uit vrije beroepen:de berekeningsgrondslag bestaat uit het door de Belastingdienst ingehouden belastbaar inkomen over het boekjaar voorafgaand aan het jaar van overdracht verminderd met de daarbij behorende belastingen en heffingen;

 • Voor het saldo van een eventuele rekening en ontslagvergoeding:het in te houden bedrag is het bedrag dat voorkomt op de documenten bedoeld in artikel 148 van deze instructie.

 

Deze bedragen moeten exclusief belastingen en alle kosten zijn die door de in artikel 145 van deze instructie aangewezen personen voor hun verblijf in Marokko zijn gemaakt.

 

LEC.ma deelt met u de betalingsvoorwaarden voor verdiende inkomsten?

 

Betalingen met betrekking tot inkomsten uit arbeid zoals gedefinieerd in artikel 145 van deze Instructie, kunnen worden gedaan door de bank waarbij deze inkomsten zijn gedomicilieerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van deze Instructie.

 

Voorlopige rekeningen in dirhams 

 

Banken mogen voorlopig in hun boeken rekeningen openen in dirhams, op naamnieuw aangeworven buitenlandse werknemersdoor Marokkaanse werkgevers en die nog geen registratiekaarten hebben.

Een registratiekaart nodig? Neem contact met ons op

Bent u een vreemdeling in Marokko en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Deze rekeningen kunnen worden gecrediteerd met de hierboven vermelde lonen en, op verzoek van de belanghebbenden, overschrijvingen met betrekking tot hun spaargeld op inkomsten en alle uitgaven in Marokko en dit, gedurende een overgangsperiode van 6 maanden.

 

Aan het einde van deze periode moeten de betrokken buitenlandse werknemers aan de bank een kopie van het door de bevoegde diensten opgestelde inschrijvingsbewijs overleggen en een gewone rekening in dirham hebben in overeenstemming met hun ingezeten status, die zal worden gecrediteerd met het saldo van de rekeningen voorlopig te sluiten.

 

Frequentie van betalingen 

 

Betalingen met betrekking tot verdiende inkomsten zoals gedefinieerd in artikel 145 van deze Instructie moeten worden gedaan volgens de volgende periodiciteit:

 

 • Voor looninkomen en ouderdomspensioenen: betalingen kunnen maandelijks en achteraf worden gedaan. Wanneer deze betalingen niet volgens de bovengenoemde periodiciteiten worden gedaan, kunnen de belanghebbenden overgaan tot de betaling van de achterstallige rechten met betrekking tot hun inkomen met betrekking tot de laatste 12 reeds verschuldigde maandelijkse betalingen;

 • Voor inkomsten verkregen uit beroepsactiviteiten of uit vrije beroepen zoals ingehouden door de fiscus:betaling kan worden gedaan aan het einde van elk afgelopen jaar, globaal of in termijnen.

Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of buitenlandse werknemer bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

LEC.ma begeleidt u bij het verkrijgen van het ontvangstbewijs voor het indienen van de aanvraag voor de afgifte of verlenging van de registratiekaart, afgegeven door de bevoegde autoriteitende opening van de voorlopige rekening in dirhams.

LEC.ma helpt u voor de aangifte van inkomsten verkregen uit werkzaamheden op persoonlijke basis of uit vrije beroepen waaruit blijkt hoeveel beroepsinkomsten belastbaar zijn voor de inkomstenbelasting over het boekjaar voorafgaand aan het jaar van uitvoering van de regeling.

LEC.mahelpt u bij het opmaken van het attest met daarop het nettobedrag van de belasting voor het saldo van een eventuele rekening en de ontslagvergoeding.

LEC.mabegeleidt u in alle formaliteiten met deWisselkantoor.

Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Maroc
Ancre 1
Onze diensten
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page