top of page
Statuten SARL verplichte informatie? 
 

Zonder statuten geen samenleving.  En zonder een regulier sociaal object, geen levensvatbare statuten! Maak de balans op van het opstellen van de corporate purpose van een bedrijf.

Hoe het sociale object te definiëren? Wat bepaalt het bedrijfsdoel? Hoe moet de corporate purpose worden geformuleerd? Wanneer de clausule met betrekking tot het maatschappelijk doel wijzigen?

LEC.ma onthult de aandachtspunten 

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten, vraagt u zich ongetwijfeld af welke activiteiten zullen worden uitgevoerd, hoe u deze kunt opsplitsen in hoofdactiviteit en secundaire, aanvullende en aanverwante activiteiten en welke professional u kan begeleiden bij het opstellen van deze clausule met inachtneming van de normen en voorschriften kracht. Je klopte op de goede deur! In dit artikel vind je alle informatie die je nodig hebt.

LEC.ma onthult enkele tips voor het schrijven van uw bedrijfsdoel!

Het bedrijfsdoel moet wettig en mogelijk zijn

 

Het doel van de vennootschap moet verplicht in de statuten voorkomen. 

 

Het definieert alle activiteiten die een rechtspersoon kan uitoefenen. Het is opgericht in het algemeen belang van de vennoten of aandeelhouders.

Het bedrijfsdoel bepaalt:

 • de aard van de activiteit: commercieel, liberaal, agrarisch, ambachtelijk;

 • het werkterrein dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die op naam van de onderneming is afgesloten;

 • het werkterrein van de manager(s) van het bedrijf. 

 • als de activiteit onder een gereguleerde activiteit valt, waarvoor verwijzing naar en naleving van de specifieke wetgeving die op deze activiteit van toepassing is vereist is.

Het mag niet in strijd zijn met de wet of betrekking hebben op zaken buiten de handel. Het mag de openbare orde niet ondermijnen of indruisen tegen de goede zeden. Anders vervalt het bedrijf.

 

Het moet mogelijk zijn, dat wil zeggen betrekking hebben op een activiteit die concreet kan worden uitgevoerd. Het object van een bedrijf moet alle activiteiten vermelden die door uw bedrijf worden uitgevoerd, zonder uitzondering. Alleen de in de statuten genoemde werkzaamheden mogen door de vennootschap worden uitgeoefend. 

Het bedrijfsdoel moet duidelijk en vastbesloten zijn

 

Het maatschappelijk doel moet duidelijk zijn en vastgelegd in de statuten.

De beschrijving van het maatschappelijk doel moet voldoende nauwkeurig zijn over het soort activiteit dat wordt uitgeoefend, dat kan worden opgesplitst in een hoofdactiviteit en secundaire, aanvullende of aanverwante activiteiten. Het is raadzaam om een relatief brede corporate purpose te schrijven. Dit vermijdt een wettelijke wijziging wanneer het bedrijf zijn activiteiten moet uitbreiden of diversifiëren. 

Zodra het maatschappelijk doel is beschreven, is het gebruikelijk om de woorden "en in het algemeen alle economische, juridische, industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of onroerende transacties die direct of indirect verband houden met het maatschappelijk doel, of met alle soortgelijke, gerelateerde , aanvullende objecten of die de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen”.

Risico's die worden gelopen bij niet-naleving van de bedrijfsdoelstelling 

Het ongeoorloofde bedrijfsdoel houdt in dat het bedrijf een door wet- of regelgeving verboden activiteit uitvoert.

Nietigheid kan worden ingeroepen door alle personen die aanspraak kunnen maken op een gerechtvaardigd belang:  

 

 • medewerkers;

 • persoonlijke schuldeisers;

 • sociale schuldeisers.

In het geval van een ongeoorloofd ondernemingsdoel begaat het bedrijf in kwestie de nietigheid. Dit betekent dat het als nietig wordt beschouwd en als nooit bestaand wordt beschouwd. De vennootschap is tegenover derden aansprakelijk voor verbintenissen of verrichtingen die in haar naam zijn aangegaan, zelfs indien deze verder gaan dan het maatschappelijk doel. Aan de andere kant kunnen de betreffende handelingen niet worden geannuleerd. 

Het maatschappelijk doel moet dan ook heel goed zijn opgesteld, want als dit niet het geval isde vennootschap kan worden geliquideerd en de aansprakelijkheid van de vennoten wordt ingeschakeld

Wijziging van de statuten bij wijziging van het maatschappelijk doel

 

Het maatschappelijk doel dat bij de oprichting van de vennootschap werd bepaald, kan tijdens de levensduur van de vennootschap ongeschikt lijken, vooral als ze:

 • voeg een of meer activiteiten toe die verschillen van de activiteiten die eerder werden uitgevoerd, met name vanwege een overname, fusie, diversificatie of ontwikkeling van een nieuwe activiteit...

 • het opgeven of overdragen, zelfs gedeeltelijk, van een activiteit als gevolg van met name een splitsing, een overdracht van een activiteit, een gedeeltelijke inbreng van activa, een fusie, de afsplitsing van de activiteit, enz.

 • de aard van de activiteit, de aard van de verrichte handelingen of de geleverde producten of diensten wijzigen, met name door de overgang van de ene bedrijfstak naar de andere, van het ene beroep naar het andere in het kader van dezelfde activiteitssector. .

Om het object van een bedrijf te wijzigen, is het noodzakelijk om verschillende stappen te volgen:

 • een buitengewone algemene vergadering (AGE) bijeenroepen om te stemmen over de wijziging van het maatschappelijk doel door de partners. Er moet een rapport worden opgesteld met vermelding van de wil van de partners om het object te wijzigen en de inhoud van het nieuwe object; 

 • een bericht publiceren in een tijdschrift voor juridische kennisgevingen (JAL);

 • de formaliteiten van publicatie in het Handels- en Bedrijvenregister uitvoeren.​

Het opstellen van het ondernemingsdoel kan:tevoorschijn komen  een gemakkelijke taak om te volbrengen, behalve dat het beslissend is voor elke samenleving en moeilijk te begrijpen.Daarom is het erg belangrijk om waakzaam te zijn en het wordt aanbevolen om deze missie toe te vertrouwen aan een Registeraccountant.

Een registeraccountantis een vrije beroepsbeoefenaar wiens activiteit wordt gereguleerd door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants.Hij is ook onderworpen aan tal van verplichtingen: naleving van ethische regels, permanente educatie, verzekering, beroepsgeheim, transparantie van de prijs van zijn diensten, enz.


 

NOS SERVICES

 

 

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.ma staat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Rédaction objet social maroc - logo
NOTRE ÉQUIPE
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

Onze diensten
 
boekhouding

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page