top of page
Offshoring de services au Maroc
Offshoring de services au Maroc
Zakelijke domiciliëring in Marokko: een nieuw wettelijk en regelgevend kader 

 

Wet nr. 89 17 tot wijziging en aanvulling van wet nr. 15 95 die het handelswetboek vormt, is gepubliceerd in officieel bulletin nr. 6788 

Wat is een zakelijke domiciliëring?

Wanneer de oprichting van een bedrijf,elke ondernemer moet kiezen waar hij zijn bedrijf wil vestigen, dat wil zeggen het hoofdkantoor. Dit is de eerste stap bij het oprichten van een bedrijf of vereniging.

La bedrijfsadres  wordt gebruikt om een postbus voor het bedrijf aan te duiden. Alle documenten worden naar dit adres gestuurd door uw partners, klanten, leveranciers, enz. Dit adres moet voorkomen op uw facturen, offertes, brieven en contracten om uw bedrijf te identificeren. Het zal ook dienen als administratief domicilieadres voor de administratie om u uw officiële documenten te sturen.

Overeenkomstig het nieuwe artikel 544-1 van het Wetboek van Koophandel, “bestaat de domiciliëring voor een natuurlijke of rechtspersoon, gedomicilieerd genaamd, in het kiezen van zijn maatschappelijke zetel of de maatschappelijke zetel van zijn vennootschap bij een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, domicilie genaamd. »

Zakelijke domiciliëring stelt ondernemers in staat belasting te besparen en de kosten van administratieve procedures te verlagen. Het is heel goed mogelijk om zakelijke domiciliëringaanbiedingen te vinden vanaf 100 dirham per maand.

Goed om te weten :het domicilieadres van een bedrijf zal verschijnen op zijn model J.

L-Expert-comptable.mageeft u wat advies voor  een bedrijf domicilie 

Waar kan een bedrijf gevestigd zijn? 

Afhankelijk van uw middelen en uw behoeften kunt u uw bedrijf bij u thuis vestigen of een ander adres kiezen. Dit zijn de belangrijkste opties om uw bedrijf te domiciliëren:

 • Domiciliëring in handelspanden:het is mogelijk om uw bedrijf te vestigen in een handelspand (gekocht of gehuurd), indien dit pand uitsluitend bestemd is voor een handelsactiviteit.

Goed om te weten :  Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is het van strategisch belang om gebruik te maken van de diensten van een domiciliëringsbedrijf. De registeraccountant is de beste bondgenoot om u hierover te adviseren. Een registeraccountant is een liberale professional wiens activiteit wordt beheerst door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants

 

NOS SERVICES
Offshoring services au Maroc
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het domiciliëringscontract: nieuw

Het opstellen van een domiciliëringscontract is essentieel tussen de gedomicilieerde (onderneming) en de domiciliëringsagent.

 

Wet 89-17 brengt de volgende nieuwe functies: 

 • Het domiciliëringscontract moet worden opgesteld volgens een bij reglement vastgesteld model;

 • Het domiciliëringscontract wordt gesloten voor een stilzwijgende overeenkomst die verlengbaar is;

 • De wet sluit elke rechtspersoon met statutaire zetel in Marokko uit van domiciliëring en verbiedt ook elke natuurlijke of rechtspersoon om meer dan één woonplaats te kiezen. 

Wat zijn de verplichtingen van de domicilie?

Alle domiciliëringsagenten zijn door artikel 544-4 van het Wetboek van Koophandel gebonden aan de volgende verplichtingen, op straffe van aansprakelijkheid:

 

 1. De gedomicilieerde een lokalen ter beschikking stellen die uitgerust zijn met communicatiemiddelen en uitgerust zijn met een zaal voor het houden van regelmatige vergaderingen van de organen die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de administratie of het beheer van de vennootschap, alsook het houden, het bewaren en raadplegen van de registers en documenten voorgeschreven door de geldende wet- en regelgeving;

 2. Verzekeren van de werkelijke identiteit van de bij hem gedomicilieerde personen door in voorkomend geval een kopie van het identiteitsbewijs van de gedomicilieerde natuurlijke persoon of een uittreksel van inschrijving in het handelsregister of enig ander document te verlangen dat is verstrekt door een autoriteit bevoegde administratieve autoriteit om de gedomicilieerde personen te identificeren;

 3. Het bewaren van de documentatie met betrekking tot de activiteit van het bedrijf en het up-to-date houden ervan;

 4. Het bewaren van documentatie ter identificatie van gedomicilieerde personen d gedurende een periode van ten minste vijf jaar na het einde van de domiciliëringsrelatie met deze personen;

 5. Houd voor elke gedomicilieerde persoon een dossier bij met de bewijsstukken die, in het geval van natuurlijke personen, betrekking hebben op hun persoonlijke woonplaats en hun telefoongegevens, hun e-mailadres en hun identiteitskaartnummers, in het geval van rechtspersonen, adres en telefoon nummer, hun e-mailadres en identiteitskaartnummer van hun wettelijke vertegenwoordiger. Dit dossier bevat ook de bewijsstukken met betrekking tot elk van de vestigingsplaatsen van de gedomicilieerde vennootschappen en de plaats van bewaring van de boekhoudkundige documenten wanneer ze niet bij de domiciliëringsagent worden bewaard;

 6. ervoor zorgen dat de bewoner binnen drie maanden na het sluiten van de domiciliëringsovereenkomst is ingeschreven in het handelsregister wanneer deze registratie vereist is door de van kracht zijnde wet- of regelgeving;

 7. Jaarlijks vóór 31 januari aan de belastingdienst en, indien nodig, de douane een lijst bezorgen van de personen die in haar lokalen gedomicilieerd zijn;

 8. Indien nodig, binnen de vijftien (15) dagen de belasting- en douanediensten informeren over de situaties waarin de aangetekende brieven van de belastingdiensten die niet aan de gedomicilieerde personen hadden kunnen worden bezorgd;

 9. Binnen dertig (30) dagen de griffie van de rechtbank, de belastingdienst en, indien nodig, de douane, in geval van het verstrijken van het contract of voortijdige beëindiging van het contract, op de hoogte brengen van de beëindiging van de woonplaats van de persoon die in zijn gebouwen gedomicilieerd is ;

 10. Aan gerechtsdeurwaarders en openbare incassodiensten met een uitvoerbare titel de informatie meedelen die nodig is om contact op te nemen met de gedomicilieerde persoon;

 11. Zorg voor respect voor de vertrouwelijkheid van informatie en gegevens met betrekking tot bewoners.

Bron: Simulator Online

 

In geval van niet-naleving van de bepalingen van 5, 6, 7, 8 en 9 van artikel 544-4 van het Wetboek van Koophandel, is de domiciliëringsagent hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van belastingen en rechten die verband houden met de commerciële activiteit van de gedomicilieerde persoon. 

Wat zijn de verplichtingen van bewoners? ?

 

 1. Aan de domiciliëringsagent, indien het een natuurlijke persoon is, elke wijziging met betrekking tot zijn burgerlijke staat en zijn persoonlijk adres en zijn activiteit, en indien het een rechtspersoon is, elke wijziging met betrekking tot zijn vorm juridische entiteit, zijn naam en zijn vennootschap melden doel, alsmede de namen en adressen van de wettelijke vertegenwoordigers en van de personen aan wie bevoegdheden zijn gedelegeerd om de gedomicilieerde te binden jegens de domiciliëringsagent en hem de daarbij behorende documenten te bezorgen;

 2. De domiciliëringsagent alle registers en documenten bezorgen die door de geldende wetten en reglementen worden voorgeschreven en die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen;

 3. de domiciliëringsagent op de hoogte brengen van elk geschil of meningsverschil waarbij de gedomicilieerde persoon betrokken is en van elk rechtsgeding waarbij hij partij kan zijn, ter gelegenheid van zijn commerciële activiteit;

 4. Informeer de griffie van de rechtbank, de belastingdienst binnen dertig dagen. en douane, indien van toepassing, in het geval van het verstrijken van het contract of voortijdige beëindiging van het laatste, de stopzetting van automatische incasso;

 5. De domiciliëringsagent machtigen om namens hem een melding te ontvangen;

 6. Vermeld in alle akten en documenten bestemd voor derden, in het bijzonder facturen, brieven, aankooporders, prijslijsten, prospectussen en andere handelspapieren, haar statuut van gedomicilieerd bij een domiciliëringsagent” (Artikel 544-6 van het Wetboek van Koophandel).

Bron: Simulator Online

Wat zijn de tarieven voor zakelijke domiciliëring in Marokko? 

Domiciliëringscentra bieden doorgaans zakelijke domiciliëring aan met prijzen die variëren naargelang de gekozen formule (doorsturen of scannen van post, aannemen van telefoongesprekken, cloud, occasioneel gebruik van privékantoren, enz.).

 

Over het algemeen variëren de tarieven tussen 100 en 400 dirhams per maand, afhankelijk van het abonnementsniveau. 

Voor coworking-ruimtes variëren de tarieven tussen 1000 en 4000 dirhams per maand voor verhuurvan een "gedeeld" kantoor et kan 10.000 dirham per maand overschrijden vooreen "privé" kantoor.

Als u een bedrijfsruimte wilt huren of kopen, betekent dit over het algemeen een veel hogere kostprijs. In Casablanca kost het huren van bedrijfsruimten bijvoorbeeld over het algemeen meer dan ongeveer 140 dirham per maand per vierkante meter in het Maarif- of Anfa-district, en tot 220 dirhams per maand per vierkante meter als u vanaf de kant van de Casablanca Finance City (CFC ) wijk.

 

 

Zakelijke domiciliëring in Marokko: Sancties en boetes

 

Wordt gestraft met een boete van 10.000 dhs  tot 20.000 dirhams, elke natuurlijke of rechtspersoon die de activiteit van domiciliëring heeft uitgeoefend zonder aangifte te hebben gedaan bij de bevoegde administratie.

Wordt gestraft met een boete van 5.000 tot 10.000 dirham, elke inwoner die de bepalingen van de nieuwe wet heeft overtreden.

Wordt bestraft met een boete van 10.000 tot 20.000 dirhams, elke woning die de bepalingen van de nieuwe wet heeft overtreden.

Offshoring services au Maroc

Voulez-vous créer une société Offshore au Maroc ? Contactez nous

Si vous êtes un Ingénieur-topographe et vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.

Sociétés d'Offshoring : mesures fiscales incitatives à l’externalisation de services au Maroc

1- Impôt sur les sociétés (IS) : 

En vertu des dispositions de l’article 6 du Code général des Impôts, les entreprises qui interviennent dans le domaine d’externalisation de service bénéficient :

 • d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant 5 années ;

 • d’un taux d’imposition réduit au-delà (20%).

Les conditions pour bénéficier de cette exonération :

 • la nature de l’activité ;

 • l’effectivité de l'activité c'est à dire que l’entreprise doit réellement exercer une activité au Maroc et avoir des salariés.

2- Les dividendes distribués :

- Les  dividendes distribués à un associé marocain ou étranger sont soumis à la retenue à la source au taux de 15%.

- Les dispositions de la Loi de Finance 2023 a permis de réduire le taux de retenue à la source à 10%.

 

Cette réduction sera appliquée de manière progressive et le taux de 10% sera effectif à partir de 2026.

3- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 

- Les sociétés opérant dans le secteur de l’externalisation de services bénéficient d’une exonération avec droit à déduction sur la TVA ayant grevé les achats. Elles peuvent bénéficier d’un remboursement du crédit de TVA.

Un dossier de remboursement contenant, notamment, les justificatifs du chiffre d’affaires exonéré et les justificatifs de la taxe payée aux fournisseurs doit être déposé.

- Les sociétés nouvellement installées peuvent demander l’acquisition en exonération de TVA de leurs biens d’investissement.

 

Cette demande est soumise à certaines formalités.

- Les sociétés opérant dans l’externalisation des services peuvent demander l’achat en exonération des intrants de leurs activités. 

 

Cette demande est soumise à certaines formalités.

Autres incitations en matière fiscale et de cotisations sociales

Les sociétés qui s’installent au Maroc peuvent bénéficier de plusieurs avantages fiscaux et sociaux, notamment :

 

1- Le programme « TAHFIZ » : 

Dans la limite de 10 salariés et pour une durée de 24 mois, ce programme accorde les avantages suivants :

 • l’exonération de l’impôt sur le revenu du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH

 • prise en charge par l’État de la part patronale au titre de la cotisation due à la CNSS et la taxe de Formation professionnelle.

2- Le programme de formation ANAPEC : 

L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) a mis en place un programme de financement de la formation qui permet aux entreprises de bénéficier d'un programme de formation multidimensionnelle et d’un financement partiel pouvant atteindre 70%.

3- Le contrat d’intégration professionnelle : 

Le contrat d’intégration professionnelle prévoit l’octroi d’une prime de 25.000 DH aux entreprises recrutant des diplômés universitaires sur un contrat à durée indéterminée. Le recrutement doit intervenir à l’issue d’un stage de formation intégration de 6 à 9 mois dans le cadre du dispositif des contrats d’insertion.

4- Le dispositif d’aide à la formation : 

Les entreprises installées dans les P2I offshoring bénéficient d’une contribution aux frais de la formation à l’embauche et de la formation continue de chaque nouvelles recrues pour une période de 3 ans.

5- Le contrat d’insertion : 

Le contrat de stage de formation insertion présente les mesures incitatives suivantes:

 • Prise en charge par l’État au profit des stagiaires des cotisations patronales et salariales dues à la CNSS au titre de l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO);

 • Prise en charge par l’État de la part patronale de la couverture sociale et de la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) en cas de recrutement des bénéficiaires des contrats d’insertion sur un contrat de travail de droit commun et ce, pendant une période de 12 mois; 

 • Exonération à hauteur de 6000 DH /mois des charges au titre de la CNSS, de Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) et de l’Impôt sur le Revenu (IR) pour une durée  de stage de 24 mois non  renouvelable.

Offshoring services au Maroc

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Offshoring services au Maroc
Offshoring services au Maroc
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
Onze diensten

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Een registratiekaart nodig? Neem contact met ons op

Bent u een vreemdeling in Marokko en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Plaats

Neem contact met ons op
contact@lec.ma
Tel: +212 661 281 242
Fax: +212 522 670 345

Onze kantoren in Casablanca
73 Boulevard d'Anfa
6e verdieping, nr. 602 
20000 Casablanca

Onze kantoren in Agadir
Agadir Bay - Technopole 1
Blok D, 4e verdieping, nr. 408
80000 Agadir

Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Offshoring services au Maroc
Offshoring services au Maroc
bottom of page