top of page
loi de finances 2023 Maroc
loi de finances maroc 2023 - logo
Zakelijke domiciliëring in Marokko: een nieuw wettelijk en regelgevend kader 

 

Wet nr. 89 17 tot wijziging en aanvulling van wet nr. 15 95 die het handelswetboek vormt, is gepubliceerd in officieel bulletin nr. 6788 

Wat is een zakelijke domiciliëring?

Wanneer de oprichting van een bedrijf,elke ondernemer moet kiezen waar hij zijn bedrijf wil vestigen, dat wil zeggen het hoofdkantoor. Dit is de eerste stap bij het oprichten van een bedrijf of vereniging.

La bedrijfsadres  wordt gebruikt om een postbus voor het bedrijf aan te duiden. Alle documenten worden naar dit adres gestuurd door uw partners, klanten, leveranciers, enz. Dit adres moet voorkomen op uw facturen, offertes, brieven en contracten om uw bedrijf te identificeren. Het zal ook dienen als administratief domicilieadres voor de administratie om u uw officiële documenten te sturen.

Overeenkomstig het nieuwe artikel 544-1 van het Wetboek van Koophandel, “bestaat de domiciliëring voor een natuurlijke of rechtspersoon, gedomicilieerd genaamd, in het kiezen van zijn maatschappelijke zetel of de maatschappelijke zetel van zijn vennootschap bij een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, domicilie genaamd. »

Zakelijke domiciliëring stelt ondernemers in staat belasting te besparen en de kosten van administratieve procedures te verlagen. Het is heel goed mogelijk om zakelijke domiciliëringaanbiedingen te vinden vanaf 100 dirham per maand.

Goed om te weten :het domicilieadres van een bedrijf zal verschijnen op zijn model J.

L-Expert-comptable.mageeft u wat advies voor  een bedrijf domicilie 

Waar kan een bedrijf gevestigd zijn? 

Afhankelijk van uw middelen en uw behoeften kunt u uw bedrijf bij u thuis vestigen of een ander adres kiezen. Dit zijn de belangrijkste opties om uw bedrijf te domiciliëren:

 • Domiciliëring in handelspanden:het is mogelijk om uw bedrijf te vestigen in een handelspand (gekocht of gehuurd), indien dit pand uitsluitend bestemd is voor een handelsactiviteit.

Goed om te weten :  Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is het van strategisch belang om gebruik te maken van de diensten van een domiciliëringsbedrijf. De registeraccountant is de beste bondgenoot om u hierover te adviseren. Een registeraccountant is een liberale professional wiens activiteit wordt beheerst door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants

 

NOS SERVICES
Loi de finances 2023 au Maroc

Het domiciliëringscontract: nieuw

Het opstellen van een domiciliëringscontract is essentieel tussen de gedomicilieerde (onderneming) en de domiciliëringsagent.

 

Wet 89-17 brengt de volgende nieuwe functies: 

 • Het domiciliëringscontract moet worden opgesteld volgens een bij reglement vastgesteld model;

 • Het domiciliëringscontract wordt gesloten voor een stilzwijgende overeenkomst die verlengbaar is;

 • De wet sluit elke rechtspersoon met statutaire zetel in Marokko uit van domiciliëring en verbiedt ook elke natuurlijke of rechtspersoon om meer dan één woonplaats te kiezen. 

Wat zijn de verplichtingen van de domicilie?

Alle domiciliëringsagenten zijn door artikel 544-4 van het Wetboek van Koophandel gebonden aan de volgende verplichtingen, op straffe van aansprakelijkheid:

 

 1. De gedomicilieerde een lokalen ter beschikking stellen die uitgerust zijn met communicatiemiddelen en uitgerust zijn met een zaal voor het houden van regelmatige vergaderingen van de organen die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de administratie of het beheer van de vennootschap, alsook het houden, het bewaren en raadplegen van de registers en documenten voorgeschreven door de geldende wet- en regelgeving;

 2. Verzekeren van de werkelijke identiteit van de bij hem gedomicilieerde personen door in voorkomend geval een kopie van het identiteitsbewijs van de gedomicilieerde natuurlijke persoon of een uittreksel van inschrijving in het handelsregister of enig ander document te verlangen dat is verstrekt door een autoriteit bevoegde administratieve autoriteit om de gedomicilieerde personen te identificeren;

 3. Het bewaren van de documentatie met betrekking tot de activiteit van het bedrijf en het up-to-date houden ervan;

 4. Het bewaren van documentatie ter identificatie van gedomicilieerde personen d gedurende een periode van ten minste vijf jaar na het einde van de domiciliëringsrelatie met deze personen;

 5. Houd voor elke gedomicilieerde persoon een dossier bij met de bewijsstukken die, in het geval van natuurlijke personen, betrekking hebben op hun persoonlijke woonplaats en hun telefoongegevens, hun e-mailadres en hun identiteitskaartnummers, in het geval van rechtspersonen, adres en telefoon nummer, hun e-mailadres en identiteitskaartnummer van hun wettelijke vertegenwoordiger. Dit dossier bevat ook de bewijsstukken met betrekking tot elk van de vestigingsplaatsen van de gedomicilieerde vennootschappen en de plaats van bewaring van de boekhoudkundige documenten wanneer ze niet bij de domiciliëringsagent worden bewaard;

 6. ervoor zorgen dat de bewoner binnen drie maanden na het sluiten van de domiciliëringsovereenkomst is ingeschreven in het handelsregister wanneer deze registratie vereist is door de van kracht zijnde wet- of regelgeving;

 7. Jaarlijks vóór 31 januari aan de belastingdienst en, indien nodig, de douane een lijst bezorgen van de personen die in haar lokalen gedomicilieerd zijn;

 8. Indien nodig, binnen de vijftien (15) dagen de belasting- en douanediensten informeren over de situaties waarin de aangetekende brieven van de belastingdiensten die niet aan de gedomicilieerde personen hadden kunnen worden bezorgd;

 9. Binnen dertig (30) dagen de griffie van de rechtbank, de belastingdienst en, indien nodig, de douane, in geval van het verstrijken van het contract of voortijdige beëindiging van het contract, op de hoogte brengen van de beëindiging van de woonplaats van de persoon die in zijn gebouwen gedomicilieerd is ;

 10. Aan gerechtsdeurwaarders en openbare incassodiensten met een uitvoerbare titel de informatie meedelen die nodig is om contact op te nemen met de gedomicilieerde persoon;

 11. Zorg voor respect voor de vertrouwelijkheid van informatie en gegevens met betrekking tot bewoners.

Bron: Simulator Online

 

In geval van niet-naleving van de bepalingen van 5, 6, 7, 8 en 9 van artikel 544-4 van het Wetboek van Koophandel, is de domiciliëringsagent hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van belastingen en rechten die verband houden met de commerciële activiteit van de gedomicilieerde persoon. 

Wat zijn de verplichtingen van bewoners? ?

 

 1. Aan de domiciliëringsagent, indien het een natuurlijke persoon is, elke wijziging met betrekking tot zijn burgerlijke staat en zijn persoonlijk adres en zijn activiteit, en indien het een rechtspersoon is, elke wijziging met betrekking tot zijn vorm juridische entiteit, zijn naam en zijn vennootschap melden doel, alsmede de namen en adressen van de wettelijke vertegenwoordigers en van de personen aan wie bevoegdheden zijn gedelegeerd om de gedomicilieerde te binden jegens de domiciliëringsagent en hem de daarbij behorende documenten te bezorgen;

 2. De domiciliëringsagent alle registers en documenten bezorgen die door de geldende wetten en reglementen worden voorgeschreven en die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen;

 3. de domiciliëringsagent op de hoogte brengen van elk geschil of meningsverschil waarbij de gedomicilieerde persoon betrokken is en van elk rechtsgeding waarbij hij partij kan zijn, ter gelegenheid van zijn commerciële activiteit;

 4. Informeer de griffie van de rechtbank, de belastingdienst binnen dertig dagen. en douane, indien van toepassing, in het geval van het verstrijken van het contract of voortijdige beëindiging van het laatste, de stopzetting van automatische incasso;

 5. De domiciliëringsagent machtigen om namens hem een melding te ontvangen;

 6. Vermeld in alle akten en documenten bestemd voor derden, in het bijzonder facturen, brieven, aankooporders, prijslijsten, prospectussen en andere handelspapieren, haar statuut van gedomicilieerd bij een domiciliëringsagent” (Artikel 544-6 van het Wetboek van Koophandel).

Bron: Simulator Online

Wat zijn de tarieven voor zakelijke domiciliëring in Marokko? 

Domiciliëringscentra bieden doorgaans zakelijke domiciliëring aan met prijzen die variëren naargelang de gekozen formule (doorsturen of scannen van post, aannemen van telefoongesprekken, cloud, occasioneel gebruik van privékantoren, enz.).

 

Over het algemeen variëren de tarieven tussen 100 en 400 dirhams per maand, afhankelijk van het abonnementsniveau. 

Voor coworking-ruimtes variëren de tarieven tussen 1000 en 4000 dirhams per maand voor verhuurvan een "gedeeld" kantoor et kan 10.000 dirham per maand overschrijden vooreen "privé" kantoor.

Als u een bedrijfsruimte wilt huren of kopen, betekent dit over het algemeen een veel hogere kostprijs. In Casablanca kost het huren van bedrijfsruimten bijvoorbeeld over het algemeen meer dan ongeveer 140 dirham per maand per vierkante meter in het Maarif- of Anfa-district, en tot 220 dirhams per maand per vierkante meter als u vanaf de kant van de Casablanca Finance City (CFC ) wijk.

 

 

Zakelijke domiciliëring in Marokko: Sancties en boetes

 

Wordt gestraft met een boete van 10.000 dhs  tot 20.000 dirhams, elke natuurlijke of rechtspersoon die de activiteit van domiciliëring heeft uitgeoefend zonder aangifte te hebben gedaan bij de bevoegde administratie.

Wordt gestraft met een boete van 5.000 tot 10.000 dirham, elke inwoner die de bepalingen van de nieuwe wet heeft overtreden.

Wordt bestraft met een boete van 10.000 tot 20.000 dirhams, elke woning die de bepalingen van de nieuwe wet heeft overtreden.

Loi de finances 2023 au Maroc

Voulez-vous créer une société SARL au Maroc ? Contactez nous

Si vous êtes un ressortissant étranger au Maroc et vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.

Institution de la possibilité de constituer des provisions pour investissement en faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC

 

Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les sociétés de services ayant le statut CFC étaient imposables à l’IS au taux spécifique de 15%.

 

Suite au relèvement du taux applicable à ces sociétés de 15% à 20%, dans le cadre de la réforme globale des taux d’IS précitée, et afin de sauvegarder la compétitivité et l’attractivité de ce pôle, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 10IIIC du CGI, afin d’instituer une mesure permettant auxdites sociétés de services de constituer des provisions pour investissement déductibles, dans la limite de 25 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt.

A ce titre, l’investissement doit être réalisé dans des titres de participation, au cours de l’exercice comptable suivant celui de la constitution des provisions précitées et l’entreprise concernée doit conserver les titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.

 

Elle doit, en outre, inscrire la provision pour investissement au passif du bilan, sous une rubrique spéciale,  faisant  ressortir  par  exercice  le  montant  de  chaque  dotation  et  souscrire  auprès  de l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration, à joindre à la déclaration du résultat fiscal.

 

La provision ou la part de la provision non utilisée conformément à son objet dans le délai visé ci-dessus est rapportée par l’entreprise ou, à défaut, d'office par l’administration, sans recours aux procédures de rectification de la base imposable, à l'exercice au titre duquel elle a été constituée.

 

Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, si l’exercice au titre duquel doit être rapporté la provision ou la part de la provision est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.

 

Par ailleurs, compte tenu de la démarche progressive sur quatre ans retenue pour le relèvement du taux spécifique de l’IS applicable aux sociétés de services ayant le statut CFC et afin de maintenir un taux d’imposition effectif de 15% en faveur de ces sociétés, l’article 247XXXVIIE du CGI a fixé les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

 

 • 7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;

 • 14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;

 • 20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;

 • 25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

 

Rationalisation  des  avantages  fiscaux  des zones d’accélération industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières

Certaines   entreprises   financières   installées   dans   les   zones   d’accélération   industrielles   (ZAI) bénéficiaient des avantages fiscaux prévus en faveur de ces zones, alors que les entreprises similaires qui rendent les mêmes prestations à ces zones sont soumises aux règles de droit commun.

Afin d’assurer l’équité fiscale dans le traitement desdites entreprises, la LF 2023 a exclu les entreprises financières du bénéfice des avantages fiscaux de ces zones et ce, en harmonisation avec ce qui a été prévu par la LF 2021 pour les entreprises financières ayant le statut CFC. Il s’agit des entreprises financières suivantes :

 

 • les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur ;

 • et les entreprises d’assurances et de réassurance ayant cette qualité, conformément à la

législation en vigueur.

 

Prorogation du délai prévu pour bénéficier de l’abattement de 70% appliqué sur la plus- value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé

 

La LF 2022 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par un paragraphe XXXV prévoyant une mesure transitoire et dérogatoire visant l’incitation au réinvestissement du montant global des produits de cession net d’impôt de certains éléments de l’actif immobilisé, réalisés au titre de l’année 2022.

 

Cette mesure vise l’institution au profit des entreprises d’un abattement de 70% applicable sur la plus- value nette réalisée à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des terrains et constructions, au titre de l’exercice ouvert au cours de l’année 2022.

 

Afin d’encourager davantage les sociétés à réinvestir le montant global des produits de cession des éléments de l’actif immobilisé, la LF 2023 a prorogé le délai d’application de cette mesure au titre des exercices ouverts au cours des années 2023, 2024 et 2025.

Loi de finances 2023 au Maroc

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Loi de finances 2023 au Maroc
Loi de finances 2023 au Maroc
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
Onze diensten

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Een registratiekaart nodig? Neem contact met ons op

Bent u een vreemdeling in Marokko en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Plaats

Neem contact met ons op
contact@lec.ma
Tel: +212 661 281 242
Fax: +212 522 670 345

Onze kantoren in Casablanca
73 Boulevard d'Anfa
6e verdieping, nr. 602 
20000 Casablanca

Onze kantoren in Agadir
Agadir Bay - Technopole 1
Blok D, 4e verdieping, nr. 408
80000 Agadir

Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Loi de finances 2023 au Maroc
Loi de finances 2023 au Maroc
bottom of page