top of page
créer succursale casablanca - maroc
Buitenlandse arbeidsovereenkomst in Marokko: een nieuw wettelijk en regelgevend kader 

 

 • Wet nr. 65-99 met betrekking tot het arbeidswetboek (artikelen 516 tot 520).

 • Wet nr. 19-12 tot vaststelling van de arbeids- en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijk personeel (artikel 3).

 • Besluit van de minister van Arbeid en Beroepsintegratie nr. 1356-19 van 19 april 2019 tot vaststelling van het model van de arbeidsovereenkomst gereserveerd voor buitenlanders.

 • Besluit van de minister van Arbeid en Beroepsintegratie nr. 1 / Taechir / 20 19 van 1 juli 2019 tot vaststelling van de lijst van documenten en documenten die bij de arbeidsovereenkomst moeten worden gevoegd, gereserveerd voor buitenlanders om de werkvergunning te verkrijgen.

 • Conventies en bilaterale overeenkomsten gesloten met bepaalde landen of instellingen op dit gebied. 

Hoe kan een werkgever toestemming krijgen om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen?

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 516 van wet nr. 65.99 met betrekking tot de arbeidswet, moet elke werkgever die een buitenlandse werknemer wil aanwerven, toestemming krijgen van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor arbeid. Deze machtiging wordt verleend in de vorm van een visum dat bij de arbeidsovereenkomst wordt gevoegd.

Het verlenen van een visum voor een buitenlandse arbeidsovereenkomst beantwoordt aan een tweeledig doel, enerzijds de nationale beroepsbevolking beschermen tegen elke concurrentie die de buitenlandse beroepsbevolking zou kunnen verzetten, met gelijke beroepskwalificaties en, anderzijds, voldoen aan de behoefte van het land aan buitenlandse vaardigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van zijn economie en de bevordering van investeringsprojecten.

Goed om te weten :  Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is het gebruik van een registeraccountant belangrijk. Een registeraccountant is een liberale professional wiens activiteit wordt beheerst door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants

Geval van buitenlanders die zijn vrijgesteld van het certificaat 

​ Het ministerie van Arbeid en Beroepsintegratie kan, op voorlegging van bewijsstukken, bepaalde buitenlandse werknemers vrijstellen van het door ANAPEC afgegeven certificaat, in het bijzonder de volgende categorieën:

 • Buitenlanders die in Marokko zijn geboren en daar regelmatig verblijven;

 • Echtgenoten van onderdanen;

 • De echtgenoten van vreemdelingen die regelmatig in Marokko verblijven (Gezinshereniging);

 • Ingezetenen in Marokko als werknemer op continue basis voor een periode van meer dan tien (10) jaar

 • Gevolmachtigden en managers van het bedrijf of verenigingen of iets dergelijks;

 • De partners en aandeelhouders van het bedrijf;

 • Gedetacheerd, voor een beperkte periode, voor specifieke functies bij buitenlandse bedrijven   aannemers voor overheidsopdrachten of bij dochterondernemingen van moedermaatschappijen in het buitenland;

 • Afgevaardigden in het kader van samenwerking of missie voor een duur van niet meer dan zes (6) maanden, niet-verlengbaar;

 • Coaches en atleten;

 • Buitenlandse artiesten;

 • Werknemers die werken in bedrijven met de status van Casablanca Finance City (CFC); 

 • Medewerkers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel(*) van bedrijven die offshoringactiviteiten uitvoeren;

 • vluchtelingen en staatlozen;

 • Werknemers die werkzaamheden en beroepen uitoefenen die niet door onderdanen kunnen worden uitgeoefend;

 • Onderdanen van landen waarmee Marokko vestigingsovereenkomsten heeft gesloten   (Algerije, Tunesië en Senegal) of bilaterale overeenkomsten over tewerkstelling en verblijf inclusief bepalingen inzake niet-oppositiebepalingen nationale arbeidsmarkt;

 • Jonge Franse professionals die in Marokko komen werken in toepassing van de Frans-Marokkaanse overeenkomst van 24 mei 2001 met betrekking tot de uitwisseling van jonge professionals;

 • Arbeidsmigranten die hebben geprofiteerd van uitzonderlijke regularisatieoperaties.

Procedure voor het verlenen van het certificaat van activiteit ten gunste van buitenlandse werknemers in Marokko 

Het doel is om het bewijs te leveren dat de buitenlandse kandidaat voor werk over specifieke of zeldzame vaardigheden in Marokko beschikt en dat er geen gelijkwaardig nationaal profiel op de arbeidsmarkt bestaat.

De procedure voor het verwerken van de aanvraag voor een certificaat van activiteit verloopt als volgt in drie (03) stappen:

NOS SERVICES
Contrôle fiscal au Maroc
Contrôle fiscal au Maroc

Qu'est ce qu'un contrôle fiscal ? 

Chaque année, les contribuables au Maroc, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels, sont tenus de réaliser des déclarations auprès de l’administration fiscale. Si le fisc pense qu’il est nécessaire de vérifier la véracité de certaines informations transmises par les contribuables, alors il est en mesure de procéder à un contrôle fiscal.

Si on associe le plus souvent le contrôle fiscal à la déclaration de revenus, il est bon de savoir qu’il peut être mis en place pour tout type d’impôt (revenus, sociétés, TVA, succession, …).

Conservation des documents comptables

Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

 

En cas de perte des documents comptables pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de leur résidence habituelle du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte.

Vérification de comptabilité : comment ça se passe ?

En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.

 

Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas de la résidence habituelle, du siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration fiscale qui vérifient, la sincérité des écritures comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.

 

Si la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous forme de microfiches, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.

 

En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

 • plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;

 • plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de la procédure prévue à l’article 20 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents comptables.

L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessous de la date de clôture de la vérification.

 

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix.

A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :

 

 • en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux articles 11 ou 12 ci-dessous ;

 • dans le cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessous.

Elle peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.

Contrôle fiscal au Maroc
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Contrôle fiscal au Maroc
NOTRE ÉQUIPE
Onze diensten
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Contrôle fiscal au Maroc
Contrôle fiscal au Maroc
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contrat de travail étranger au Maroc
Contrôle fiscal au Maroc
bottom of page