top of page
créer succursale casablanca - maroc
Buitenlandse arbeidsovereenkomst in Marokko: een nieuw wettelijk en regelgevend kader 

 

 • Wet nr. 65-99 met betrekking tot het arbeidswetboek (artikelen 516 tot 520).

 • Wet nr. 19-12 tot vaststelling van de arbeids- en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijk personeel (artikel 3).

 • Besluit van de minister van Arbeid en Beroepsintegratie nr. 1356-19 van 19 april 2019 tot vaststelling van het model van de arbeidsovereenkomst gereserveerd voor buitenlanders.

 • Besluit van de minister van Arbeid en Beroepsintegratie nr. 1 / Taechir / 20 19 van 1 juli 2019 tot vaststelling van de lijst van documenten en documenten die bij de arbeidsovereenkomst moeten worden gevoegd, gereserveerd voor buitenlanders om de werkvergunning te verkrijgen.

 • Conventies en bilaterale overeenkomsten gesloten met bepaalde landen of instellingen op dit gebied. 

Hoe kan een werkgever toestemming krijgen om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen?

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 516 van wet nr. 65.99 met betrekking tot de arbeidswet, moet elke werkgever die een buitenlandse werknemer wil aanwerven, toestemming krijgen van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor arbeid. Deze machtiging wordt verleend in de vorm van een visum dat bij de arbeidsovereenkomst wordt gevoegd.

Het verlenen van een visum voor een buitenlandse arbeidsovereenkomst beantwoordt aan een tweeledig doel, enerzijds de nationale beroepsbevolking beschermen tegen elke concurrentie die de buitenlandse beroepsbevolking zou kunnen verzetten, met gelijke beroepskwalificaties en, anderzijds, voldoen aan de behoefte van het land aan buitenlandse vaardigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van zijn economie en de bevordering van investeringsprojecten.

Goed om te weten :  Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is het gebruik van een registeraccountant belangrijk. Een registeraccountant is een liberale professional wiens activiteit wordt beheerst door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants

Geval van buitenlanders die zijn vrijgesteld van het certificaat 

​ Het ministerie van Arbeid en Beroepsintegratie kan, op voorlegging van bewijsstukken, bepaalde buitenlandse werknemers vrijstellen van het door ANAPEC afgegeven certificaat, in het bijzonder de volgende categorieën:

 • Buitenlanders die in Marokko zijn geboren en daar regelmatig verblijven;

 • Echtgenoten van onderdanen;

 • De echtgenoten van vreemdelingen die regelmatig in Marokko verblijven (Gezinshereniging);

 • Ingezetenen in Marokko als werknemer op continue basis voor een periode van meer dan tien (10) jaar

 • Gevolmachtigden en managers van het bedrijf of verenigingen of iets dergelijks;

 • De partners en aandeelhouders van het bedrijf;

 • Gedetacheerd, voor een beperkte periode, voor specifieke functies bij buitenlandse bedrijven   aannemers voor overheidsopdrachten of bij dochterondernemingen van moedermaatschappijen in het buitenland;

 • Afgevaardigden in het kader van samenwerking of missie voor een duur van niet meer dan zes (6) maanden, niet-verlengbaar;

 • Coaches en atleten;

 • Buitenlandse artiesten;

 • Werknemers die werken in bedrijven met de status van Casablanca Finance City (CFC); 

 • Medewerkers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel(*) van bedrijven die offshoringactiviteiten uitvoeren;

 • vluchtelingen en staatlozen;

 • Werknemers die werkzaamheden en beroepen uitoefenen die niet door onderdanen kunnen worden uitgeoefend;

 • Onderdanen van landen waarmee Marokko vestigingsovereenkomsten heeft gesloten   (Algerije, Tunesië en Senegal) of bilaterale overeenkomsten over tewerkstelling en verblijf inclusief bepalingen inzake niet-oppositiebepalingen nationale arbeidsmarkt;

 • Jonge Franse professionals die in Marokko komen werken in toepassing van de Frans-Marokkaanse overeenkomst van 24 mei 2001 met betrekking tot de uitwisseling van jonge professionals;

 • Arbeidsmigranten die hebben geprofiteerd van uitzonderlijke regularisatieoperaties.

Procedure voor het verlenen van het certificaat van activiteit ten gunste van buitenlandse werknemers in Marokko 

Het doel is om het bewijs te leveren dat de buitenlandse kandidaat voor werk over specifieke of zeldzame vaardigheden in Marokko beschikt en dat er geen gelijkwaardig nationaal profiel op de arbeidsmarkt bestaat.

De procedure voor het verwerken van de aanvraag voor een certificaat van activiteit verloopt als volgt in drie (03) stappen:

NOS SERVICES
Contrat de travail étranger au Maroc
Contrat de travail étranger au Maroc

Cas des étrangers dispensés de l'attestation 

Le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l'attestation délivrée par l'ANAPEC, notamment les catégories suivantes:

 • Les étrangers nés au Maroc et y résidents de façon régulière ;

 • Les époux (ses) des nationaux ;

 • Les époux (ses) de ressortissants étrangers résidents au Maroc de façon régulière (Regroupement familial) ;

 • Les résidents au Maroc en tant que salariés de façon continue pour une durée supérieur à dix (10) ans

 • Les fondés de pouvoirs et les gérants de la société ou associations ou assimilés ;

 • Les associés et les actionnaires de la société ;

 • Les détachés, pour une période limitée, pour des postes précis auprès de sociétés étrangères  adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères basées à l'étranger ;

 • Les délégués dans le cadre de coopération ou mission d'une durée ne dépassant pas six (6) mois non renouvelable ;

 • Les entraîneurs et les sportifs ;

 • Les artistes étrangers ;

 • Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (CFC) ; 

 • Les salariés faisant partie du personnel d'encadrement(*) d'entreprises exerçant des activités de l'offshoring ;

 • Les réfugiés et les apatrides ;

 • Les salariés exerçant des activités et des professions ne pouvant être occupées par les nationaux ;

 • Les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu des conventions d'établissements  (Algérie, Tunisie et Sénégal) ou des accords bilatéraux en matière d'emploi et de séjour incluant des dispositions de non opposabilité au marché de l'emploi national ;

 • Les jeunes professionnels français qui viennent travailler au Maroc en application de l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l'échange de jeunes professionnels ;

 • Les salariés migrants ayant bénéficié d'opérations de régularisation exceptionnelle.

Procédure d'octroi de l'attestation d'activité en faveur des salariés étrangers au Maroc 

L'objectif est d'apporter la preuve que le candidat étranger à l'embauche justifie de compétences particulières ou rares au Maroc, et qu'il n'existe pas de profil national équivalent sur le marché du travail.

La procédure de traitement de la demande d'une attestation d'activité se fait en trois 3 étapes comme suit :

Fase

01

Borg

We gaan over tot het indienen van het verzoek aan de buitenlandse dienst bij ANAPEC

Fase

02

behandeling

Verificatie van het bestand en totstandkoming van de aankondiging 

Toezending van de aankondiging aan het bedrijf voor publicatie

Fase

03

opname

Afgifte van het certificaat aan het bedrijf

 

Toezending van de kandidatenlijst aan het bedrijf voor een interview 

Wat is de verwerkingstijd voor een ANAPEC-certificaataanvraag? 

De verwerkingstijd voor een certificaataanvraag is maximaal 20 dagen (werkdagen).

Geval van verantwoordelijke posities, zeldzame profielen en verlengingen

 

De procedure voor het behandelen van aanvragen voor een certificaat van activiteit is vereenvoudigd (vrijstelling van de oproep tot het indienen van aanvragen) voor de volgende gevallen:

 • buitenlanders die kandidaat zijn voor verantwoordelijke functies op hoog niveau(lijst A1);

 • gespecialiseerde profielen die als zeldzaam worden beschouwd of niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt(lijst A2);

 • aanvragers van verlenging van het bewijs van werkzaamheid bij dezelfde werkgever en voor dezelfde functie (behalve promotie) en bij dezelfde werkgever. De verwerkingstijd volgens de vereenvoudigde procedure mag niet langer zijn dan 48 uur (werkdagen).

 

Lijst A1:Berichten vanverantwoordelijkheden hoog niveau 

 • Directeur;

 • voorzitter van de raad van bestuur;

 • algemeen secretaris;

 • algemeen directeur;

 • Adjunct Algemeen Directeur;

 • Manager (nI) van multinationals, bedrijven met meer dan 50 werknemers of met een investeringskapitaal van meer dan 1.000.000 Dhs;

 • Managers (n-2) voor grote bedrijven (met meer dan 500 werknemers);

 • Managers binnen verenigingen of NGO's met een minimum ervaring van 3 jaar;

 • Managers binnen vestigingen van buitenlandse bedrijven met minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare of gelijkwaardige functie binnen het moederbedrijf.

 

Lijst A2:Puntprofielen die als zeldzaam worden beschouwd of niet op de markt verkrijgbaar zijnjob 

 • Regisseurs van radio- en televisieantenneprogramma's;

 • Ingenieurs en architecten met meer dan 5 jaar ervaring;

 • Kapitein, scheepscommandanten, vliegtuigpiloten;

 • Vliegtuigmechanica;

 • Hoogleraren en onderzoekers van instellingen voor hoger onderwijs met 5 jaar ervaring; • Docenten en docenten talen en vreemde talen;

 • Verantwoordelijk en/of Pedagogisch Coördinator van taalcursussen;

 • Bibliothecarissen, Documentalisten en Mediabibliotheek Manager (minimaal 2 jaar ervaring);

 • Begeleidingsadviseurs en Hoofdonderwijsadviseurs (minimaal 2 jaar ervaring); • Consulaire agenten van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Marokko;

 • Adviseurs van de economische en commerciële vertegenwoordigingen van het buitenland in Marokko; • Luchtballonpiloten;

 • Tolken en vertalers in vreemde talen;

 • Hoofdbakker, chef-chocolatier, chef-kok (alle gastronomische specialiteiten: Frans, Aziatisch, enz.), patissier;

 • Ervaren kok (Aziatische specialiteit);

 • Portugeestalige of Nederlandstalige telefoonadviseur;

 • Butlers met Sans-ervaring;

 • paardentrainers;

 • groene keeper;

 • Spa therapeuten;

 • Nagel technicus;

 • Koraal Duikers;

 • Kamelenfokkers.

Ons kantoor begeleidt u tijdens de procedure voor het verkrijgen van uw arbeidsovereenkomsten voor uw buitenlandse werknemers. 
NOTRE ÉQUIPE
Contrat de travail étranger au Maroc
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Onze diensten
Carte de résidence Maroc
Carte de résidence au Maroc

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contrat de travail étranger au Maroc
Contrat de travail étranger au Maroc
bottom of page