top of page
CFC-status: alles wat u moet weten  
 

De CFC Status is een label dat recht geeft op een aantrekkelijk pakket aan voordelen. Deze voordelen zijn onder meer zakendoen, toegang tot een gemeenschap van actieve leden en de mogelijkheid om te profiteren van relevante informatie over Afrika. 

CFC profiteert van een unieke positie en beschikt over alle noodzakelijke diensten en infrastructuren om haar leden te verbinden met zakencentra en internationale markten.  
CFC is erin geslaagd een gemeenschap op te bouwen van meer dan 200 aangesloten bedrijven, een netwerk van 15 financiële partnercentra en regionale partnerschappen.

LEC.ma onthult enkele tips voor het verkrijgen van de CFC-status en de te volgen methode!

1- Casablanca Finance City: een nieuwe status 

 

De CFC-status is een label dat recht geeft op een aantrekkelijk pakket aan voordelen. Deze voordelen zijn onder meer Doing Business-faciliteiten, toegang tot een gemeenschap van actieve leden en de mogelijkheid om te profiteren van relevante informatie over Afrika. Deze voordelen worden in detail beschreven in de volgende sectie.

Het institutionele kader van CFC wordt voortdurend aangepast om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de leden van de CFC-gemeenschap en zo de ontwikkeling van hun activiteiten in Afrika te vergemakkelijken.

2- Geschiktheidscriteria:

Bedrijven die in aanmerking komen voor de CFC-status moeten aan de volgende criteria voldoen:

   1°-Maak deel uit van een van de volgende bedrijfscategorieën:

 • Financiële bedrijven

 • Niet-financiële bedrijven

 

   2°-  Toegevoegde waarde leveren die bijdraagt aan de ontwikkeling van de plek;

   3°-  Hebben hun effectieve hoofdkantoor bij CFC;

   4°-  Worden aangestuurd en beheerd vanuit CFC;

   5°-  Minstens één manager woonachtig in Marokko;

   6°-  Een minimum aan bedrijfskosten toewijzen in overeenstemming met de activiteit van het bedrijf;

   7°-  Senior executives hebben met de vereiste kwalificaties en internationale ervaring:

 • minimaal 3 jaar:voor technische en administratieve dienstverleners, ondersteunende dienstverleners, handelsondernemingen

 • minimaal 1 jaar:voor andere activiteiten

 

   8°-  Bijdragen aan de bevordering van technische en technologische expertise en de ontwikkeling van

   place, in het bijzonder met betrekking tot handel en financiering voor ontwikkeling in Afrika.

 

Neem voor meer informatie over de geschiktheidscriteria contact op met een van onze adviseursLEC.ma

 ​

3- Financiële bedrijven: 

 

 • Verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, evenals verzekerings- en herverzekeringsmakelaars;

 • Andere financiële instellingen die een van de volgende activiteiten uitvoeren:

- Collectief of individueel beheer van portefeuilles van financiële instrumenten;

- Handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden in financiële instrumenten;

- Plaatsing in al zijn vormen;

- Diensten met betrekking tot collaboratieve financieringsplatforms;

- Financieel beleggingsadvies.

 

 • Beleggingsmaatschappijen en instellingen voor collectieve belegging;

 • Andere aanbieders van beleggingsdiensten die actief zijn op het gebied van particulier vermogensbeheer of kredietrating;

 • Holdingmaatschappijen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het aanhouden en beheren van participaties in het kapitaal van vennootschappen.

4-Niet-financiële bedrijven: 

4-1-Ondersteunende dienstverlener :

Aanbieders van ondersteunende diensten die actief zijn op het gebied van audit en juridische, fiscale, strategische, actuariële of human resources-adviesdiensten, evenals alle andere ondersteunende diensten met betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd door bedrijven die in aanmerking komen voor de CFC-status.

4-2-Technische en administratieve dienstverlener:

   

Aanbieders van technische diensten verricht in het kader van industriële en commerciële activiteiten en aanbieders van administratieve diensten.

 

Dit zijn rechtspersonen die ten minste één van de volgende activiteiten als hoofdactiviteit uitoefenen:

 

 • Het toezicht op en de coördinatie van de activiteiten die worden uitgevoerd door de entiteiten van de groep waartoe voornoemde dienstverlener behoort op het nationale grondgebied of in een of meer andere landen;

 • De leiding en het beheer van genoemde entiteiten;

 • Het verlenen van diensten namens genoemde entiteiten.

 

Technische dienstverleners kunnen ook diensten verlenen namens derden en goederen en diensten factureren namens genoemde entiteiten of aan derden.

 

Criterium met betrekking tot technische dienstverleners en administratieve dienstverleners.

Technische dienstverleners en administratieve dienstverleners moeten ten minste drie van de volgende diensten verlenen aan ten minste drie entiteiten van dezelfde groep of waarmee ze zijn verbonden op grond van commerciële, technische of kapitaalrelaties:

 • het toezicht op en de coördinatie van de activiteiten die worden uitgeoefend door de entiteiten van de groep waartoe de dienstverlener behoort op het nationale grondgebied of in een of meer andere landen;

 • de leiding en het beheer van deze entiteiten;

 • het verlenen van diensten namens deze entiteiten;

 • het verlenen van diensten in opdracht van derden;

 • facturering van goederen en diensten in opdracht van deze entiteiten of aan derden;

 • alle andere diensten op het gebied van administratie, beheer of coördinatie met betrekking tot regionale en internationale hoofdkantoren.

4-3-Handelsbedrijf:

Dit is elke rechtspersoon met als hoofddoel de aan- en verkoop van goederen in opdracht van derden en die ten minste één van de volgende activiteiten verricht:

 • aankoop van materialen of producten voor wederverkoop;

 • handelsgerelateerde diensten, waaronder netwerken, logistiek, opslag, doorvoer en zakelijk advies.

5- Voordelen van CFC-status:

CFC-status geeft toegang tot een aantrekkelijke waardepropositie. Deze waardepropositie is opgebouwd rond drie segmenten: voordelen voor zakendoen, toegang tot een gemeenschap van actieve leden en toegang tot informatie over Afrika. Vind de details hieronder.

CFC biedt zakelijke facilitering via vereenvoudigde procedures:

Oprichting van een enkelvoudig raam:

 • Versnelde administratieve procedure voor het opzetten van bedrijven in 48 uur;

 • Taechir-service om de procedure voor de behandeling van aanvragen voor werkvergunningen van buitenlandse werknemers verder te vereenvoudigen en te versnellen. CFC-leden hebben de mogelijkheid om hun sollicitaties voor buitenlandse arbeidsovereenkomsten in te dienen en deze rechtstreeks in te trekken bij het CFC-hoofdkantoor; 

 • Uitbestede service voor het legaliseren van handtekeningen op buitenlandse arbeidsovereenkomsten.

Zo kunnen leden buitenlandse arbeidscontracten in 48 uur en verblijfsvergunningen in 2 weken krijgen.

 • Vereenvoudigde procedures voor "zakelijke" visumaanvragen (binnen 24 uur); 

 • Goedkeuring aanvraagprocedure voor financiële instellingen via het opstellen van een geconsolideerd formulier waarmee zowel de CFC-status als de goedkeuring kan worden aangevraagd.

Vloeibaarheid van mensen  

Bedrijven met “CFC Status” profiteren van een vereenvoudigde en versnelde procedure voor de aanwerving van buitenlandse kandidaten.

Deze procedure bestaat uit:

 • De vrijstelling van CFC-bedrijven van de productie van het ANAPEC-certificaat dat de afwezigheid van nationale kandidaten bevestigt om de functie te bekleden die aan de buitenlandse kandidaat wordt aangeboden;

 • De vrijstelling van buitenlandse kandidaten voor de voorgestelde functie van het overleggen van gewaarmerkte kopieën van hun professionele referenties;

 • Het verlenen van de arbeidskaart voor de buitenlandse werknemer aangeworven door het CFC-bedrijf binnen een maximale termijn van 3 werkdagen.

Gezamenlijke nota met betrekking tot de faciliteiten voor het verlenen van een "Business" visum en   verblijfsvergunning in het kader van het Casablanca Financial Centre (CFC)

Belangrijke informatie:

CFC herinnert haar leden eraan dat alle vreemdelingen die in Marokko wonen, verplicht zijn om een verblijfsvergunning aan te vragen om een goede reputatie te hebben bij de lokale autoriteiten. Daarnaast moeten vanaf 1 september 2019   buitenlandse minderjarigen ook een circulatiedocument hebben waarmee ze het Marokkaanse grondgebied kunnen verlaten en daar kunnen terugkeren.

Buitenlandse werknemers die nieuw zijn aangeworven door bedrijven die lid zijn van de CFC-gemeenschap en die nog geen registratiekaarten hebben, hebben nu de mogelijkheid om een tijdelijke bankrekening in dirhams te openen door simpelweg de buitenlandse arbeidsovereenkomst in te dienen die is goedgekeurd door het ministerie van Arbeid en professionele integratie. Voorheen vereiste deze opening van een rekening de levering aan de bank van het ontvangstbewijs van de storting van de aanvraag voor de registratiekaart.

kapitaal vloeibaarheid

 • Opening van één rekening in vreemde valuta voor alle transacties; 

 • Totale vrijheid om activa in vreemde valuta te beheren; 

 • Onbeperkte overdracht van vergoedingen voor beheer en technische ondersteuning binnen de groep ; 

 • Verlenging van de reiskostenvergoeding voor CFC-bedrijven.

Circulaire OC nr. 02/2018 met betrekking tot toegelaten intermediaire banken

Fiscale voordelen

Bedrijven met “CFC-status” genieten volgende fiscale voordelen:

In termen van vennootschapsbelasting (IS)

Het bedrijf profiteert van het fiscale resultaat als gevolg van lokale en exportomzet:

 • Totale vrijstelling van vennootschapsbelasting gedurende de eerste 5 opeenvolgende boekjaren vanaf het eerste boekjaar waarin het statuut werd toegekend, van toepassing op alle lokale of exportomzet (Artikel 6-IB-4° van de CGI);

 • Belasting van het gehele resultaat met betrekking tot lokale en exportomzet tegen het specifieke tarief van 15% na deze periode;

Ingangsdatum belastingvoordeel vennootschapsbelasting

De LF 2020 wijzigde daarmee het belastingregime dat geldt voor dienstverlenende bedrijven die vanaf 1 januari 2020 de CFC-status verkrijgen.

In termen van inkomstenbelasting (IR)

Werknemers van een CFC-vennootschap hebben de mogelijkheid om het fiscale regime te kiezen dat bij hen past:

 • Laat een IR tegen het specifieke tarief van 20% ; 

De volgende items worden beïnvloed door dit tarief:

- Bruto salarissen, emolumenten en lonen; 

- Toeslagen en verstrekkingen in geld of in natura, als aanvulling op het salaris.

Als de werknemer andere inkomsten heeft, moet hij ook zijn globale inkomensverklaring overleggen (conform het bepaalde in artikel 82 van het Algemeen Wetboek Belastingen (CGI))

 • Of het common law belastingstelsel.

Ingangsdatum van het belastingvoordeel met betrekking tot de inkomstenbelasting

Belasting tegen het tarief van 20% wordt toegekend voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf:

 • de datum van de beslissing om het statuut aan het bedrijf toe te kennen voor werknemers die al in dienst waren vóór het verkrijgen van het statuut; 

 • de datum waarop de nieuw aangeworven medewerker in dienst treedt

In termen van roerende voorheffing (RAS)

Een vennootschap met CFC-status geniet een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden en andere gelijkaardige inkomsten uit deelnemingen die worden uitgekeerd aan ingezeten en niet-ingezeten begunstigden (artikel 6-IC-1° van de CGI).

 

Betreffende registratierechten (DE)

CFC-bedrijven zijn vrijgesteld van registratierechten voor de oprichting van bedrijven en kapitaalverhogingsakten.

Daarnaast gaf de financieringswet 2020 ondernemingen die vóór 2020 de CFC-status hadden verkregen de mogelijkheid om onherroepelijk te kiezen voor het nieuwe belastingregime. De verandering van regime was daarom optioneel en afhankelijk van de wil van elk bedrijf.

 

De nieuwe wet op de CFC-status voorziet in een datum waarna het oude belastingregime niet meer van toepassing kan zijn. Deze datum is vastgesteld op 31 december 2022

6- Regelgevende teksten:

Wettelijk en regelgevend kader voor Casablanca Finance City:

Wetten:

Ethische code

Circulaires en notities

 

NOS SERVICES

 

 

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.ma staat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Statut Casablanca finance city
NOTRE ÉQUIPE
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

Onze diensten
 
boekhouding

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page