top of page
Augmentation de capital société Maroc
Kapitaalverhoging van een LLC in Marokko: alles wat u moet weten!
 

De kapitaalverhoging is een operatie die door een onderneming wordt uitgevoerd om haar activiteit te vergroten, een nieuwe partner aan te trekken of zelfs financiële moeilijkheden te overwinnen. Is dit jouw geval?LEC.mabiedt aan om al uw administratieve en juridische formaliteiten met betrekking tot deze kapitaalverhoging uit te voeren. 

Wat wordt bedoeld met een kapitaalverhoging en wat zijn de voordelen ervan? Welke vorm kan de kapitaalverhoging aannemen?   De belangrijkste punten om te weten over de kapitaalverhoging nl LLC?

LEC.ma onthult de aandachtspunten 

 • 100% gedematerialiseerde dienstverlening;

 • Het verkrijgen van het nieuwe Model J;

 • Onmiddellijk opstellen van juridische documenten;

 • Advocaat tot uw dienst;

 • Persoonlijke ondersteuning.

1- Wat is aandelenkapitaal? 

Het aandelenkapitaal van een SARL vertegenwoordigt het bedrag van de bijdragen van de partners. Het startkapitaal bestaat uit inbreng in natura of in geld. De bijdrage in de industrie, die een bijdrage is van technische vaardigheden, knowhow of professionele kennis, neemt niet deel aan de vorming van het sociale kapitaal van het bedrijf.  de geleverde bijdrage, de partners sociale rechten (effecten) ontvangen: aandelen in SARL.

Tijdens de looptijd van de SARL kan het maatschappelijk kapitaal worden gewijzigd door middel van vermindering of verhoging. De kapitaalverhoging kan min of meer aanzienlijk zijn, sommige als gevolg van fondsenwerving kunnen spectaculair zijn.

2- Verhoging van het aandelenkapitaal: wat zijn de voordelen? 

 

De verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit de waardevermeerdering van de inbreng van de vennoten. Het wordt bepaald door de partners van het bedrijf (AGE) en laat toe om:

 

 • Versterk de geloofwaardigheid van uw bedrijf in de ogen van schuldeisers en investeerders;

 • Sluit je aan bij nieuwe partners;

 • Nieuwe projecten ontwikkelen en nieuwe investeringen financieren;

 • Verbeter het vermogen om schulden terug te betalen;

 • Verhoog de cashflow;

 • Herkapitaliseer het bedrijf na een opgebouwd tekort.

3- De verschillende methoden voor kapitaalverhoging:

3-1-Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De kapitaalverhoging in geld bestaat uit de inbreng door de vennoten of aandeelhouders of de nieuwe vennoten van een geldsom, nieuwe geldmiddelen. Het is alleen mogelijk als het startkapitaal op de dag van de operatie volledig is gestort.


Deze vorm van kapitaalverhoging kan gebeuren door ofwel de waarde van een aandeel te verhogen, ofwel door het aantal aandelen te verhogen.

De lijst met te verstrekken documenten:

 • Een origineel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering (AGE) die tot genoemde verhoging heeft besloten (getekend, gelegaliseerd en geregistreerd); 

 • Een door de griffier gewaarmerkte kopie van de notulen van de BAVA;

 • Een origineel van de verklaring (model 4/1) ondertekend en gelegaliseerd door de verantwoordelijke (manager, voorzitter of agent);

 • Twee exemplaren van de verklaring die door de griffier is gewaarmerkt;

 • Het origineel van het blokkeringscertificaat (minimaal 25% bij een verhoging van meer dan 100.000 dirham);

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager indien deze een gemachtigde is.

3-2- Kapitaalverhoging door inbreng in natura:

De kapitaalverhoging kan het voorwerp uitmaken van een inbreng in natura door de vennoten of aandeelhouders of de nieuwe vennoten, d.w.z. een inbreng van een actief, een materieel of immaterieel actief, zoals een gebouw, een onderneming, een octrooi...

 

De inbreng in natura moet tijdens de kapitaalverhoging volledig worden gestort.

Deze methode vereist:het gebruik van een bijdrage-auditor, die verantwoordelijk zal zijn voor het schatten van de waarde van de inbreng die zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel ten minste 8 dagen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering (AGE) die uitspraak doet over genoemde kapitaalverhoging

De lijst met te verstrekken documenten:

 • Een origineel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering (AGE) waarin tot genoemde verhoging is besloten (getekend, gelegaliseerd en geregistreerd);

 • Een door de griffier gewaarmerkte kopie van de notulen van de BAVA;

 • Een origineel van de verklaring (model 4/1) ondertekend en gelegaliseerd door de verantwoordelijke (manager, voorzitter of vertegenwoordiger);

 • Twee exemplaren van de verklaring die door de griffier is gewaarmerkt;

 • Het originele verslag van de contributiecontroleur;

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager.

3-3- Kapitaalverhoging door vergoeding of door opname in reservekapitaal (winst of uitgiftepremies):

De reserves stemmen overeen met het niet-uitgekeerde boekhoudkundig resultaat, niet uitgekeerd aan vennoten of aandeelhouders, gerealiseerd tijdens elk boekjaar. De bestemming van het resultaat wordt beslist door de vennoten of aandeelhouders tijdens de goedkeuring van de jaarrekening op de algemene vergadering.

Deze methode van verhoging moet worden gevalideerd door de vertegenwoordiging van ten minste 50% van de aandelen en kan worden uitgevoerd door de waarde van bestaande aandelen te verhogen of door nieuwe aandelen uit te geven.

De lijst met te verstrekken documenten:

 • Een origineel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering (AGE) waarin tot genoemde verhoging is besloten (getekend, gelegaliseerd en geregistreerd);

 • Een door de griffier gewaarmerkte kopie van de notulen van de BAVA;

 • Een origineel van de verklaring (model 4/1) ondertekend en gelegaliseerd door de verantwoordelijke (manager, voorzitter of agent);

 • Twee exemplaren van de verklaring die door de griffier is gewaarmerkt;

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager (agent).

Augmentation capital société sarl maroc casablanca
Augmentation capital société sarl maroc casablanca

1- Qu'est-ce qu'un capital social ? 

Le capital social d’une SARL représente le montant des apports réalisés par les associés. Le capital initial est constitué d’apports en nature ou en numéraire. L’apport en industrie, qui est un apport de compétences techniques, de savoir-faire ou de connaissances professionnelles, ne prend pas part à la constitution du capital social de la société.  En contrepartie de l’apport réalisé, les associés reçoivent des droits sociaux (titres) : parts sociales en SARL.

Au cours de la vie de la SARL, le capital social peut être modifié par voie de réduction ou par voie d’augmentation. L’augmentation de capital peut être plus ou moins importante, certaines découlant d’une levée de fonds peuvent être spectaculaires.

2- Augmentation du capital social : quels avantages? 

 

L’augmentation du capital social de l'entreprise consiste en la hausse de la valeur des apports apportés par les associés. Elle est décidée par les associés de l’entreprise (AGE) et permet de :

 

 • Renforcer la crédibilité de votre société aux yeux des créanciers et investisseurs ;

 • S'associer à de nouveaux partenaires ;

 • Développer de nouveaux projets et financer de nouveaux investissements ;

 • Améliorer la capacité à rembourser les dettes ;

 • Augmenter la trésorerie ;

 • Recapitaliser l’entreprise après un déficit accumulé.

3- Les différents modes d'augmentation de capital :

3-1- Augmentation de capital par apport en numéraire

L’augmentation de capital en numéraire consiste en l’apport par les associés ou actionnaires ou les nouveaux partenaires d’une somme d’argent, de nouvelles liquidités. Elle est possible uniquement si le capital initial est totalement libéré au jour de l’opération.


Ce mode d’augmentation de capital peut se faire soit en augmentant la valeur d’une part sociale, soit en augmentant le nombre de parts sociales.

La liste des documents à fournir :

 • Un original du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ayant décidé de ladite augmentation (signé, légalisé et enregistré) ; 

 • Une copie de PV de l’AGE certifiée conforme par le greffier ;

 • Un original de la déclaration (modèle 4/1) signé et légalisé par le responsable (gérant, président ou mandataire) ;

 • Deux copies de la déclaration certifiées conforme par le greffier ;

 • L’original de l’attestation de blocage (25% minimum dans le cas d’une augmentation supérieure à 100.000 dhs) ;

 • Une copie de la pièce d’identité du déposant si celui-ci est un mandataire.

3-2- Augmentation de capital par apport en nature :

L’augmentation de capital peut être l’objet d’un apport en nature par les associés ou actionnaires ou les nouveaux partenaires, c’est-à-dire un apport d’un élément d’actif, d’un bien corporel ou incorporel tel qu’un immeuble, un fonds de commerce, un brevet...

 

L’apport en nature doit être libéré en totalité lors de l’augmentation de capital.

Cette méthode demande le recours à un commissaire aux apports, qui aura pour mission d’estimer la valeur de l’apport qui sera déposée au greffe du tribunal de commerce au moins 8 jours avant l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) statuant sur ladite augmentation de capital

La liste des documents à fournir :

 • Un original du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ayant décidé de ladite augmentation (signé, légalisé et enregistré) ;

 • Une copie de PV de l’AGE certifiée conforme par le greffier ;

 • Un original de la déclaration (modèle 4/1) signé et légalisé par le responsable (gérant, président ou mandataire) ;

 • Deux copies de la déclaration certifiées conforme par le greffier ;

 • Le rapport original du commissaire aux apports ;

 • Une copie de la pièce d’identité du déposant.

3-3- Augmentation de capital par compensation ou par incorporation au capital de réserve (bénéfices ou primes d’émission) :

Les réserves correspondent au résultat comptable bénéficiaire non distribué, non versé aux associés ou actionnaires, réalisé au cours de chaque exercice. L’affectation du résultat est décidée par les associés ou actionnaires lors de l’approbation des comptes annuels en assemblée générale.

Cette méthode d’augmentation doit être validée par la représentation d’au moins 50% des parts sociales et peut s’effectuer par l’augmentation de la valeur des parts sociales existantes ou parts l’émission de nouvelles parts sociales.

La liste des documents à fournir :

 • Un original du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ayant décidé de ladite augmentation (signé, légalisé et enregistré) ;

 • Une copie de PV de l’AGE certifiée conforme par le greffier ;

 • Un original de la déclaration (modèle 4/1) signé et légalisé par le responsable (gérant, président ou mandataire) ;

 • Deux copies de la déclaration certifiées conforme par le greffier ;

 • Une copie de la pièce d’identité du déposant (mandataire).

Augmentation de capital d'une SARL au Maroc

 

 

Que vous soyez chef d’entreprise, professionnel libéral ou responsable d’association, seul ou à la tête d’une équipe, quel que soit votre domaine d’activité, LEC.ma est à votre écoute pour repérer vos besoins et y répondre.

De la création à la transmission de votre entreprise, nous sommes votre partenaire dans toutes les situations, qu’il s’agisse de la gestion quotidienne, des moments de difficulté ou des projets les plus ambitieux.

Augmentation de capital d'une SARL au Maroc
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.

Onze diensten
 

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Domiciliëring nodig voor uw bedrijf? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Plaats

Neem contact met ons op
contact@lec.ma
Tel: +212 661 281 242
Fax: +212 522 670 345

Onze kantoren in Casablanca
73 Boulevard d'Anfa
6e verdieping, nr. 602 
20000 Casablanca

Onze kantoren in Agadir
Agadir Bay - Technopole 1
Blok D, 4e verdieping, nr. 408
80000 Agadir

NOTRE ÉQUIPE
Ancre 1
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
Augmentation capital société sarl maroc casablanca
Augmentation capital société sarl maroc casablanca
bottom of page