top of page
Caisse nationale sécurité sociale

ביטוח לאומי (CNSS)

01/

הצהרת שכר

עליך להצהיר באופן קבוע ל-CNSS על השכר ששולם לעובדיו. הצהרת שכר זו נתמכת ב"תלוש הצהרת השכר". לכן עליך להצהיר על העובדים החדשים שלך על ידי הזנת שמותיהם ומספרי הרישום שלהם ב-le BDS.

03/

שיוך של חברה

ב-CNSS

שיוך הוא המעשה המנהלי המאפשר ל-CNSS לזהות מעסיק נושא על ידי הקצאת לו מספר זיקה ספציפי המאפשר לו להצהיר על שכרו של עובדיו ועל תשלום התרומות המתאימות.

05/

תעודת הצעה להתקשרויות ציבוריות

תעודה זו מונפקת לך כאשר אתה נמצא במצב קבוע של הצהרות שכר ותשלום תרומות בהתאם לחוק תיקון התנאים וצורות ההגשה לחוזים לעבודות, אספקה או שירותים עבור המדינה חשבון.

02/

תשלום תרומות סוציאליות

תשלום התרומות הנוגעות להצהרות השכר הספונטניות שלך מתבצע באמצעות le bordereau de payment des3194-0b3b136.-pcfc5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf59cb59511.

ה-BPC הוא פקודת העברה שנמשכה על הבנקים כדי לחייב את חשבונך ולזכות את חשבון ה-CNSS.

04/

רישום של a employee

ב-CNSS

הרישום הוא פעולת זיהוי העובדים שלך על ידי ה-CNSS המעניק להם מספר רישום ייחודי שיאפשר לזהותם כמבוטחים ולרשום את הצהרת שכרם ותקופות עבודתם המהוות את הבסיס למתן הטבות. .

06/

ערעור על החלטה

של ה-CNSS

במקרה שהמעסיק חולק על הסכומים הנתבעים, עומדת לו הזכות להגיש סכסוך ל-CNSS בצירוף מסמכים תומכים וערבות כמפורט ב קוד גביית חובות ציבוריים.

bottom of page