top of page
Augmentation de capital société Maroc
הגדלת הון של חברת LLC במרוקו: כל מה שאתה צריך לדעת!
 

הגדלת ההון היא פעולה שמבצעת חברה במטרה להגביר את פעילותה, להביא שותף חדש או אפילו להתגבר על קשיים כלכליים. זה המקרה שלך?LEC.maמציע לבצע את כל הפורמליות המנהליות והמשפטיות שלך בנוגע להגדלת הון זו. 

מה הכוונה בהגדלת הון ומה היתרונות שלה? באיזו צורה גידול ההון יכול ללבוש?   הנקודות העיקריות שיש לדעת על הגדלת ההון en LLC?

LEC.ma חושף את הנקודות שיש לשים לב ל 

 • 100% שירות מפורק;

 • השגת הדגם J החדש;

 • ניסוח מיידי של מסמכים משפטיים;

 • עורך דין לשירותכם;

 • תמיכה אישית.

1- מהו הון מניות? 

הון המניות של SARL מייצג את סכום התרומות שנעשו על ידי השותפים. ההון הראשוני מורכב מהתרומות בעין או במזומן. התרומה בתעשייה, שהיא תרומה של מיומנויות טכניות, ידע או ידע מקצועי, אינה לוקחת חלק בהקמת ההון החברתי של החברה.  התרומה תרם, השותפים לקבל זכויות סוציאליות (ניירות ערך): מניות ב-SARL.

במהלך חיי ה-SARL, ניתן לשנות את הון המניות בדרך של הפחתה או בדרך של הגדלה. הגדלת ההון יכולה להיות משמעותית יותר או פחות, חלקה הנובעת מגיוס כספים יכולה להיות מרהיבה.

2- הגדלת הון המניות: מהם היתרונות? 

 

הגידול בהון המניות של החברה מורכב מעליית ערך התרומות שהעניקו השותפים. זה נקבע על ידי השותפים של החברה (AGE) ומאפשר:

 

 • חיזוק האמינות של החברה שלך בעיני הנושים והמשקיעים;

 • הצטרפו לשותפים חדשים;

 • לפתח פרויקטים חדשים ולממן השקעות חדשות;

 • לשפר את יכולת החזר חובות;

 • הגדלת תזרים המזומנים;

 • החזר הון של העסק לאחר גירעון מצטבר.

3- שיטות הגדלת ההון השונות:

3-1-הגדלת הון על ידי תרומה במזומן

הגדלת ההון במזומן מורכבת מתרומת השותפים או בעלי המניות או השותפים החדשים של סכום כסף, מזומן חדש. זה אפשרי רק אם ההון הראשוני נפרע במלואו ביום הניתוח.


אופן זה של הגדלת הון יכול להיעשות על ידי הגדלת ערך המניה, או על ידי הגדלת מספר המניות.

רשימת המסמכים שיש לספק:

 • מקור של פרוטוקול האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל (AGE) לאחר שהחליטה על ההגדלה האמורה (חתומה, חוקית ורשומה); 

 • עותק של פרוטוקול האסיפה המאושרת על ידי הפקיד;

 • מקור של ההצהרה (דגם 4/1) חתום ומאושר על ידי האחראי (מנהל, נשיא או סוכן);

 • שני עותקים של ההצהרה שאושרה על ידי הפקידה;

 • מקור תעודת החסימה (מינימום 25% במקרה של עלייה גדולה מ-100,000 דירהם);

 • העתק של תעודת הזהות של המבקש אם האחרון הוא סוכן.

3-2- הגדלת הון על ידי תרומה בעין:

הגדלת ההון עשויה להיות נושא לתרומה בעין על ידי השותפים או בעלי המניות או השותפים החדשים, כלומר תרומה של נכס, נכס מוחשי או בלתי מוחשי, כגון בניין, עסק, פטנט...

 

יש לשלם את התרומה בעין במלואה במהלך הגדלת ההון.

שיטה זו דורשתהשימוש במבקר תרומה, אשר תהיה אחראית להערכת שווי התרומה אשר תוגש לרישום בית המשפט למסחר לפחות 8 ימים לפני פסיקת האסיפה הכללית היוצאת דופן (AGE) על הגדלת ההון האמורה.

רשימת המסמכים שיש לספק:

 • מקור של פרוטוקול האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל (AGE) לאחר שהחליטה על ההגדלה האמורה (חתומה, חוקית ונרשמת);

 • עותק של פרוטוקול האסיפה המאושרת על ידי הפקיד;

 • מקור של ההצהרה (דגם 4/1) חתום ומאושר על ידי האחראי (מנהל, נשיא או נציג);

 • שני עותקים של ההצהרה שאושרה על ידי הפקידה;

 • הדו"ח המקורי של מבקר התרומות;

 • העתק של תעודת הזהות של המבקש.

3-3- הגדלת הון על ידי פיצוי או על ידי שילוב בהון מילואים (רווחים או פרמיות הנפקה):

הרזרבות תואמות את התוצאה החשבונאית הלא מחולקת, שלא שולמה לשותפים או לבעלי מניות, שהתממשה במהלך כל שנת כספים. הקצאת התוצאה נקבעת על ידי השותפים או בעלי המניות במהלך אישור החשבונות השנתיים באסיפה הכללית.

שיטת העלאה זו חייבת להיות מאומתת על ידי ייצוג של לפחות 50% מהמניות וניתן לבצעה על ידי העלאת ערך המניות הקיימות או על ידי הנפקת מניות חדשות.

רשימת המסמכים שיש לספק:

 • מקור של פרוטוקול האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל (AGE) לאחר שהחליטה על ההגדלה האמורה (חתומה, חוקית ונרשמת);

 • עותק של פרוטוקול האסיפה המאושרת על ידי הפקיד;

 • מקור של ההצהרה (דגם 4/1) חתום ומאושר על ידי האחראי (מנהל, נשיא או סוכן);

 • שני עותקים של ההצהרה שאושרה על ידי הפקידה;

 • העתק של תעודת הזהות של המבקש (הסוכן).

Augmentation capital société sarl maroc casablanca
Augmentation capital société sarl maroc casablanca

1- Qu'est-ce qu'un capital social ? 

Le capital social d’une SARL représente le montant des apports réalisés par les associés. Le capital initial est constitué d’apports en nature ou en numéraire. L’apport en industrie, qui est un apport de compétences techniques, de savoir-faire ou de connaissances professionnelles, ne prend pas part à la constitution du capital social de la société.  En contrepartie de l’apport réalisé, les associés reçoivent des droits sociaux (titres) : parts sociales en SARL.

Au cours de la vie de la SARL, le capital social peut être modifié par voie de réduction ou par voie d’augmentation. L’augmentation de capital peut être plus ou moins importante, certaines découlant d’une levée de fonds peuvent être spectaculaires.

2- Augmentation du capital social : quels avantages? 

 

L’augmentation du capital social de l'entreprise consiste en la hausse de la valeur des apports apportés par les associés. Elle est décidée par les associés de l’entreprise (AGE) et permet de :

 

 • Renforcer la crédibilité de votre société aux yeux des créanciers et investisseurs ;

 • S'associer à de nouveaux partenaires ;

 • Développer de nouveaux projets et financer de nouveaux investissements ;

 • Améliorer la capacité à rembourser les dettes ;

 • Augmenter la trésorerie ;

 • Recapitaliser l’entreprise après un déficit accumulé.

3- Les différents modes d'augmentation de capital :

3-1- Augmentation de capital par apport en numéraire

L’augmentation de capital en numéraire consiste en l’apport par les associés ou actionnaires ou les nouveaux partenaires d’une somme d’argent, de nouvelles liquidités. Elle est possible uniquement si le capital initial est totalement libéré au jour de l’opération.


Ce mode d’augmentation de capital peut se faire soit en augmentant la valeur d’une part sociale, soit en augmentant le nombre de parts sociales.

La liste des documents à fournir :

 • Un original du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ayant décidé de ladite augmentation (signé, légalisé et enregistré) ; 

 • Une copie de PV de l’AGE certifiée conforme par le greffier ;

 • Un original de la déclaration (modèle 4/1) signé et légalisé par le responsable (gérant, président ou mandataire) ;

 • Deux copies de la déclaration certifiées conforme par le greffier ;

 • L’original de l’attestation de blocage (25% minimum dans le cas d’une augmentation supérieure à 100.000 dhs) ;

 • Une copie de la pièce d’identité du déposant si celui-ci est un mandataire.

3-2- Augmentation de capital par apport en nature :

L’augmentation de capital peut être l’objet d’un apport en nature par les associés ou actionnaires ou les nouveaux partenaires, c’est-à-dire un apport d’un élément d’actif, d’un bien corporel ou incorporel tel qu’un immeuble, un fonds de commerce, un brevet...

 

L’apport en nature doit être libéré en totalité lors de l’augmentation de capital.

Cette méthode demande le recours à un commissaire aux apports, qui aura pour mission d’estimer la valeur de l’apport qui sera déposée au greffe du tribunal de commerce au moins 8 jours avant l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) statuant sur ladite augmentation de capital

La liste des documents à fournir :

 • Un original du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ayant décidé de ladite augmentation (signé, légalisé et enregistré) ;

 • Une copie de PV de l’AGE certifiée conforme par le greffier ;

 • Un original de la déclaration (modèle 4/1) signé et légalisé par le responsable (gérant, président ou mandataire) ;

 • Deux copies de la déclaration certifiées conforme par le greffier ;

 • Le rapport original du commissaire aux apports ;

 • Une copie de la pièce d’identité du déposant.

3-3- Augmentation de capital par compensation ou par incorporation au capital de réserve (bénéfices ou primes d’émission) :

Les réserves correspondent au résultat comptable bénéficiaire non distribué, non versé aux associés ou actionnaires, réalisé au cours de chaque exercice. L’affectation du résultat est décidée par les associés ou actionnaires lors de l’approbation des comptes annuels en assemblée générale.

Cette méthode d’augmentation doit être validée par la représentation d’au moins 50% des parts sociales et peut s’effectuer par l’augmentation de la valeur des parts sociales existantes ou parts l’émission de nouvelles parts sociales.

La liste des documents à fournir :

 • Un original du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ayant décidé de ladite augmentation (signé, légalisé et enregistré) ;

 • Une copie de PV de l’AGE certifiée conforme par le greffier ;

 • Un original de la déclaration (modèle 4/1) signé et légalisé par le responsable (gérant, président ou mandataire) ;

 • Deux copies de la déclaration certifiées conforme par le greffier ;

 • Une copie de la pièce d’identité du déposant (mandataire).

Augmentation de capital d'une SARL au Maroc

 

 

Que vous soyez chef d’entreprise, professionnel libéral ou responsable d’association, seul ou à la tête d’une équipe, quel que soit votre domaine d’activité, LEC.ma est à votre écoute pour repérer vos besoins et y répondre.

De la création à la transmission de votre entreprise, nous sommes votre partenaire dans toutes les situations, qu’il s’agisse de la gestion quotidienne, des moments de difficulté ou des projets les plus ambitieux.

Augmentation de capital d'une SARL au Maroc
מי אנחנו?
LEC.maחברה של רואי חשבון ורואי חשבון הרשומים ברשימת מסדר רואי החשבון במרוקו.

השירותים שלנו
 

חברתי

מומחה מלווה אותך בניהול השכר וההצהרות הסוציאליות שלך ומייעץ לך בהליכי ניהול כוח האדם שלך.

מידע נוסף

מס

מנהל תיקים מכין את   את החזרי המס שלך ומספק לך עצות שימושיות 

ראיית חשבון

למשרדנו יש את הניסיון להפוך את הנהלת החשבונות שלך לשימושית ויעילה יותר

משפטי

התפקיד שלנו הוא להסביר לך את זכויותיך וחובותיך, ולייעץ לך בהחלטות ובפעולות שלך.

מידע נוסף
צריך כרטיס רישום? צור קשר

אם אתה אזרח זר במרוקו ואתה זקוק לסיוע, אל תהסס לפנות אלינו.

מקום

צור קשר
contact@lec.ma
טלפון: +212 661 281 242
פקס: +212 522 670 345

המשרדים שלנו בקזבלנקה
73 Boulevard d'Anfa
קומה 6, מס' 602 
20000 קזבלנקה

המשרדים שלנו באגאדיר
מפרץ אגאדיר - טכנופול 1
בלוק D, קומה 4, מס' 408
80000 אגאדיר

NOTRE ÉQUIPE
Ancre 1
צריך מידע נוסף? צור קשר

אם אתה צריך עזרה, אל תהסס לפנות אלינו.

NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
Augmentation capital société sarl maroc casablanca
Augmentation capital société sarl maroc casablanca
bottom of page